Інформація про курс

Обсяг дисципліни 3 кредити /90 академічних годин, з них: лекцій – 16 годин, практичних занять 16 годин, самостійної роботи 58 годин.

Мета: формування у курсантів та студентів медичного стереотипу мислення щодо вибору способів адекватної поведінки при виконанні службових обов’язків і в повсякденній життєдіяльностіі; надбання ними необхідного рівня знань і практичних навичок зі своєчасного і адекватного надання домедичної допомоги, взаємодопомоги при різноманітних травмах та ушкодженнях в умовах надзвичайних ситуацій мирного та воєнного часу..

Завдання курсу полягають у:

-                     формуванні уміння швидко і правильно оцінити стан постраждалого по зовнішнім ознакам; чітко визначити вид і спосіб надання йому невідкладної домедичної допомоги; передбачити можливі ускладнення, використовувати засоби індивідуального та колективного медичного

-                     розвитку у майбутніх фахівців вольових якостей та впевненості у собі при проведенні заходів щодо ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій