Історія зарубіжної літератури

Питання і завдання для семінару

Питання і завдання для самостійного опрацювання та обговорення на семінарі.

 

Питання:

 1. Історичні передумови середньовічної літератури.
 2. Література раннього середньовіччя.
 3. Європейський героїчний епос.
 4. Англосаксонська «Поема про Беовульфа».           
 5. Переклади європейського героїчного епосу українською мовою.

 

Прочитавши твір, дайте відповідь на такі запитання:

-      Що таке «Георот» (Хеорот)?

-      Хто такий Гротгар (Хротгар)?

-      Хто такий Грендель?

-      Які три битви за участі Беовульфа зображено в поемі?

Завдання: випишіть цитати, що характеризують язичницький і християнський світогляди.

 

Список літератури:

 

 1. Гуревич А. Я. Средневековая литература и ее современное восприятие. О переводе «Песни о Нибелунгах» // Из истории культури Средних веков и Возрождения. – М.: Наука, 1976. – С. 308-309.
 2. Давиденко Г. Й. Історія західноєвропейської літератури раннього і зрілого Середньовіччя : навчальний посібник / Г.Й. Давиденко. − Суми: Університетська книга, 2006. − 261 с.
 3. Зайбт Ф. Блиск і вбогість Середньовіччя: історія з початком і кінцем [пер. з нім. Х. Назаркевич, О. Конкевич; наук. ред. Р. Паранька] / Фердинанд Зайбт. − Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2009. − 511 с.
 4. Історія світової літератури: західноєвропейське Середньовіччя (ІІІ-ХІV ст.) / Г.Л. Рубанова. − Львів : ПАЇС, 2004. − 143 с.
 5. Качуровський І. Ґенерика і архітектоніка. Книга І: Література європейського Серердньовіччя / Ігор Качуровський. − Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2005. − 382 с.
 6. Козлик І. В. Світова література доби Середньовіччя та епохи Відродження: "картина світу", естетика, поетика : [навчальний посібник] / І. В. Козлик. − Івано-Франківськ: Симфонія Форте, 2011. − 343 с.

7. Література західноєвропейського середньовіччя / За редакцією Н. О. Висоцької. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 464 с. – С.: 6-20.

 1. Література західноєвропейського Середньовіччя : навчальний посібник для студентів гуманітарних факультетів з курсу "Історія зарубіжної літератури"/ [автори-упорядники : Н.О. Висоцька та ін.; за загальною редакцією Н.О. Висоцької; Міністерство освіти і науки України, Київський національний лінгвістичний університет. – Вінниця: Нова книга, 2005. − 449 с.
 2. Менендес Падаль Р. Избранные произведения. – М.: Иностр. литература, 1961, с. 197.
 3. Символика раннего Средневековья. (К постановке вопроса). // Семиотика и художественное творчество. – Москва: "Наука",1977. – С. 308-337.

11. Ситар Р. А. Жанрово-стилістичні особливості епічних поем Середньовіччя у перекладі: (на матеріалі поеми "Слово о полку Ігоревім" та її англомовних перекладів) : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук / Руслана Андріївна Ситар. − Київський національний університет імені Тараса Шевченка. − Київ: [б.в.], 2006. − 21 с.

 1. Смирнов А. А. Из истории западноевропейской литературы. – М.; Л.: Худож. литература, 1965.
 2. Смирнов А. А. Средневековая литература Испании. – Л.: Наука, 1969. – С. 33.
 3. Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Від античності до початку XIX ст.: Іст.-естет. Нарис – К.: Вид. дім «KM Академія», 2004. – 360 с.
 4. Шаповалова М.С. Історія зарубіжної літератури: Середні віки та Відродження / Шаповалова М.С., Рубанова Г.Л., Моторний В.А. – Львів: 1982.

16. Шулик П. Л. Героїчний епос західноєвропейського середньовіччя : навчальний посібник / П.Л. Шулик, І.Ю. Голубішко. − Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2011. − 131 с.

Остання зміна: Tuesday 8 December 2015 7:51 PM