Історія зарубіжної літератури

Опис курсу

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є літературний процес, тобто світова література у її історичному становленні, формування літературних напрямів та жанрів, особливості національних літератур, а також перекладознавчі аспекти літературного процесу.

Міждисциплінарні зв’язки: „Історія зарубіжної культури”, „Історія української культури”, “Лінгвокраїнознавство”.

Метою викладання навчальної дисципліни “Історія зарубіжної літератури” є ознайомити студентів з літературним процесом у його історичному розвитку, зокрема із літературними течіями, тенденціями, постатями, ключовими творами світової літератури.

Основні завдання вивчення дисципліни “Історія зарубіжної літератури”:

-  подати студентам системні знання про літературний процес,

-  викласти логіку послідовності виникнення стилів та явищ,

-  охарактеризувати панорамне бачення літератури певного періоду,

-  відтворити тяглість літературного процесу,

-  закцентувати увагу на ключових постатях провідних напрямів (життя і творчість),

-  проаналізувати найвизначніші літературні твори епох (звернення до критичної літератури),

-  засвоїти теоретичне підґрунтя (деякі літературознавчі аспекти): жанри, прийоми, літературні методи тощо.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

-  загальну характеристику літератури давнього світу: періодизацію, типологію, ознаки;

-  загальну характеристику літератури античності: періодизацію, типологію, ознаки;

-  загальну характеристику літератури раннього середньовіччя: періодизацію, типологію, ознаки;

-  загальну характеристику літератури високого середньовіччя: періодизацію, типологію, ознаки;

-  загальну характеристику літератури епохи Відродження в Європі: періодизацію, типологію, ознаки;

-  загальну характеристику літератури епохи Відродження в Англії: періодизацію, типологію, ознаки;

-  Бароко як літературний напрямок і як світогляд: періодизацію, типологію, ознаки;

-  Класицизм як літературний напрямок і як світогляд: періодизацію, типологію, ознаки;

-  Просвітництво як літературний напрямок і як світогляд: періодизацію, типологію, ознаки;

-  Романтизм як літературний напрямок і як світогляд: періодизацію, типологію, ознаки;

-  Реалізм як літературний напрямок і як світогляд: періодизацію, типологію, ознаки;

-  Модернізм як літературний напрямок і як світогляд: періодизацію, типологію, ознаки;

-  Постмодернізм як літературний напрямок і як світогляд: періодизацію, типологію, ознаки;

-  характеристику творчості письменників, яскравих представників певного літературного напряму.

вміти:

-  робити ґрунтовний аналіз та давати компетентну оцінку новим явищам зарубіжної літератури; оволодіти навиками проблемного аналізу в ході підготовки до практичних завдань; послуговуватися філософськими та літературознавчими термінами; творчо-пошукові навички; комунікативні вміння

-  орієнтуватися в масиві сучасної зарубіжної літератури, виділяючи найбільш вартісні та знакові зразки;

-  аналізувати поетичні та прозові тексти, порівнювати їх із творами різних жанрів письменників-класиків;

-  висловлювати власне бачення, порушених у творах проблем; розуміти національну специфіку літератури і вміти встановлювати міжнаціональні культурні зв’язки.

-  орієнтуватися в обсязі матеріалу курсу, виділяти найважливіші проблеми літератури, виявляти основні напрями їх дослідження та знаходити правильні рішення педагогічних проблем.

-  розуміти еволюційний шлях розвитку вітчизняного і світового літературознавства; мати уявлення про поетику слова, літературного твору, художнього тексту, про множинність його інтерпретацій, варіативність підходів;

-  самостійно і творчо осмислювати літературу з урахуванням актуальних тенденцій її розвитку та в культурному контексті епохи; знати вітчизняні літературознавчі традиції, а також сучасний стан наукового дискурсу;

-  володіти навичками аналізу усіх компонентів художнього твору крізь призму специфіки літературних родів і жанрів; володіти системними теоретичними знаннями, уміннями і навичками аналізу художніх творів;

-  володіти основами фахової теоретико-літературознавчої підготовки; знати та розуміти загальні властивості художньої літератури, вміти аналізувати літературні твори як твори мистецтва; осмислювати мистецтво слова як систему систем

-  розрізняти різні літературні течії,

-  аналізувати творчість письменника на вибір,

-  дати порівняльну характеристика творчості двох письменників або двох творів одного письменника;

-  характеризувати ознаки літературного напряму на прикладі прочитаного твору.

Остання зміна: Tuesday 8 December 2015 8:47 PM