Лічильник відвідувань

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ

МАРТИНА ЄВГЕНА ВОЛОДИМИРОВИЧА за 2011 рік

п/п

Назва

Рукоп.

чи

друк.

Інформація

про публікацію

Загальний обсяг

Співавтори

1.      

Графічно-комп’ю-терні технології навчання фахівців з охорони праці

друк.

Зб. пр. XIII Міжн. наук.- пр. конф.”Сучасні пробле-ми геометричного моде-лювання”.-Мелітополь:-ТДАТУ.- 2011. – С.32-37.

5

Рак Т.Є.

Ренкас А.Г.

Козуб В.В

2.      

Пристрій для регу-лювання багатопара-метричної системи

рук.

Поз. ріш. на кор. мод.  МПКН02Р7/00; Заявл.27.04.2011.

 

Гумен О.М.

Лясковська С.Є.

3.      

Креслення архі-тектурно- будівельні

друк.

2011р.Вид-во

НУ “Львів. політехніка”

48

Бойко О.О.

Свідрак І.Г.

4.      

Геометричне моде-лювання областей параметрів пожежо-технічних систем

друк

Комп’ютерно – інтегро-вані технології:освіта, наука, виробництво.-М-ли Всеукр. Наук. конф. молодих вчених «Прикла-дна геометрія та інженерна графіка 2011».- Л УЦБГ.-ЛНТУ.-Вип.6.-2011.-С.164-167.

4

Малець І.О.,

Лебедев М.Ю.

5.      

Використання AutoCAD для формування принципових схем

друк.

Конф. студ. ІЦЗ ЛДУБЖД,2011.

4

Йосипів В.П.

Мазур М.А.

Патер А.В.