Лічильник відвідувань

Розділ II

 

ПІдручники.

Навчально-методичні посібники

________________________________________________________________________________

 

Синтез координаційних сполук. Методичні матеріали до лабораторного практикуму з неорганічної хімії (для студентів 1-го курсу хімічного факультету) /Мокра І.Р. Миськів М.Г., Михалічко Б.М. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. –45 с

Методичні матеріали до вивчення курсу “Спеціальні розділи хімії” (робоча програма, лабораторні роботи, задачі, вправи)/ Михалічко Б.М., Кінжибало В.В., Стародуб П.К. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. –80 с.

Методичні матеріали до вивчення курсу “Кристалохімія” для студентів 2-го курсу хімічного відділення Природничого коледжу/ Михалічко Б.М. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. –

Методичні матеріали до вивчення курсу “Неорганічна хімія” (робоча програма, лабораторні роботи, задачі, вправи) для студентів 1-го курсу біологічного факультету/ Михалічко Б.М. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – 143 с

„Збірник задач і вправ з хімії.І. Загальна хімія” Навчальний посібник/ Михалічко Б.М., Щербина О. М., Ощаповський В. В. – Львів: в-во ЛДУБЖД, 2007. 114 с.

Збірник задач і вправ з хімії.ІІ. Неорганічна хімія” Навчальний посібник/ Михалічко Б.М., Щербина О.М., Баланюк В.М. – Львів: в-во ЛДУБЖД, 2009. –116 с.

Хімія та процеси горіння. Термінологічний словник./ Щербина О.М., Михалічко Б.М., Баланюк В.М. – Львів: в-во ЛДУБЖД, 2010. –168 с.

Михалічко Б.М. Курс загальної хімії. Теоретичні основи. Навчальний посібник / Михалічко Б.М. – К.: Знання, 2009. – 548 с.

 

Розділ IV

 

статті у наукових Виданнях

________________________________________________________________________________

 

Дослідження взаємодії фенілалілацетилену з галогенідами міді(І) методами електрохіміч-ного синтезу та рентгено-структурного аналізу/ Михалічко Б.М. // Український хімічний журнал. –1996. –Т. 62. –№ 1. –С. 39-44.

Особливості p-взаємодії С=С- та СºС-вмісних сполук з солями міді(І)/ Миськів М., Олійник В., Михалічко Б.М., Горєшнік Є.// Праці наукового товариства імені Тараса Шевченка. Львів, –1997. –С. 201-212.

Синтез та кристалічна будова p-комплексу RbCu3Cl4×C2H2/ Михалічко Б.М. // Український хімічний журнал. –1998. –Т. 64. –№ 9. –С. 16-20.

Дослідження окисної дегідроконденсації пропаргіламіну методом рентгеноструктурного аналізу/ Нощенко Г. В., Михалічко Б.М., // Вісн. Львів. ун-ту. Cер. хім. –2004. –Вип. 44. –С. 86-93.

Особливості формування поліядерних комплексів Cu(I) з деякими олефіновими та ацетиленовими лігандами/ Михалічко Б.М., Миськів М. Г.// Вісн. Львів. ун-ту. Cер. хім. –2004. –Вип. 45. –С. 110-118.

Порівняльна характеристика геометрії p-вузлів Cu(I)–CºC в купрогалогенідних p-комплексах моно- і дизаміщених ацетиленів/ Нощенко Г. В., Сливка Ю. І. Михалічко Б.М. //Вісн. Львів. ун-ту. Cер. хім. –2004. –Вип. 45. –С.131-134.

Синтез та кристалічна структура різногалогенідного π-комплексу [HCºCCH2NH3]CuCl1,13Br0,87 / Нощенко Г. B., Михалічко Б.М., Давидов В. М.// Український хімічний журнал. –2006. –Т. 72. –№ 8. –С.74-78.

p- Комплексоутворення як чинник підвищення пожежної безпечності СºС-вмісних органічних речовин. Квантовохімічний аналіз тепло-творної спроможності аніонного купрум(І) хлоридного p- комплексу з 2-бутин-1,4-діолом складу NH4[CuCl2(HOCH2CºCCH2OH)]/ Мыхаличко Б.М., Щербина О.М., Сливка Ю.І.// Пожежна безпека. –2006. – 9.C. 95-100.

Аналітичне виявлення Плюмбуму і Барію в довкіллі у післяпожежний період/ Щербина О.М., Михалічко Б.М. // Пожежна безпека. –2006. –№ 9. –C. 179-182.

Інгібвання горіння 2-бутил-1,4-діолу калій і купрум(І) хлоридами в p-комплексі К[CuCl2(HOCH2CºCCH2OH)]/ Михалічко Б.М., О. М. Щербина, М. Я. Листопад, І. Ю. Гаврик, Ю. І. Сливка // Пожежна безпека. –2007. –№ 10. –C. 82-87.

Група СºС термінальних алкінів як містковий p,s-ліганд в комплексах купрум(І) галогенідів з пропаргіламоній галогенідами/ Г. Нощенко, Михалічко Б.М. // Вісн. Львів. ун-ту. Cер. хім. –2007. –Вип. 48. –Ч. 1. –С. 206-210.

Антидепресанти на основі сиднонімінів. Хроматографічне розділення сиднокарбу і сиднофену в тонкому шарі сорбенту/ Щербина О.М., Михалічко Б.М., Меньшикова О.В.Щербина І.О.Бедзай А.О.// Вісн. Львів. ун-ту. Cер. хім. –2008. –Вип. –49. –Ч. 1. –С. 152-156.

Інгібітори горіння органічних амінів на основі комплексних сполук Cu(I). Синтез та кристалічна структура σ-комплексу купрум (І)хлориду з 2-амінопіридином/ Годованець Н. М., Михалічко Б.М., Межерицька Ю. В.Щербина О. М.Сливка Ю. І.// Пожежна безпека. –2008. –№ 12. –С. 55-60.

Квантово-хімічне обчислення теплотворної спроможності купрум(І) хлоридного комплексу з 2-амінопіридином складу [Cu2Cl2(NC5H4NH2)]/ Н. М. Годованець, Михалічко Б.М., О. М. Щербина.// Пожежна безпека. –2008, –№13. –С. 108-112.

Екстракційно-фотометричне визначення дамілену малеїнату/ Щербина І.О., Михалічко Б.М., Бедзай А.О.,Щербина О.М. // Вісник ЛДУБЖД. –2008. –№ 2. –С. 126-129.

Пестициди на основі фосфор-органічних сполук. Хроматографічне виявлення карбофосу і хлорофосу в тонкому шарі сорбенту/ Щербина О.М., Михалічко Б.М., Бедзай А.О.,Винявська Г. Ф.// Вісник ЛДУБЖД. –2008, –№ 2. –С. 189-193.

Розробка методик кількісного аналізу сиднофену і хлорцизину, придатних для визначення цих речовин в біологічних рідинах/ Бедзай А.О., Щербина І.О., Щербина О. М. Михалічко Б.М. // Збірник наук. праць «Актуальні проблеми профілактичної медицини», Львів. –2008. –№8. –С.3-4

Гідрогенсульфід, як джерело забруднення довкілля та методи його виявлення/ Щербина О. М., Михалічко Б.М., Щербина І.О.,Бедзай А.О.// Збірник наук. праць «Актуальні проблеми профілактичної медицини», Львів. –2008. –№8. –С.92-94

Синтез і кристалічна структура аніонного купрум(І) хлоридного p-комплексу з 2-бутин-1,4-діолом складу (4ampH)[CuCl2(HOCH2CºCCH2OH)] (4-ampH+ ― 4-амінопіридиній катіон)./ Ю. Сдивка,В. Михалічко Б.М.,  Давидов.// Вісн. Львів. ун-ту. Cер. хім. –2008. –Вип. 49. –С. 105–112.

Утворення комплексу [H2NC4H8NH2]CuCl3 в системі CuClпіперазин–НCl як ефективний чинник інгібування горіння органічних амінів/ Н. М. Годованець, Михалічко Б.М.,  О. М. Щербина.// Пожежна безпека. –2009. –№14. –С.84-90.

Квантово-хімічний та термохімічний аналізи горючих властивостей аніонного комплексу (H2NC4H8NH2)[CuCl3]/ Н. М. Годованець, Михалічко Б.М.,  О. М. Щербина.// Пожежна безпека. –2009. –№15. –С.61-66.

Особливості гасіння пожеж класу  «B» в  резервуарах/ Ю.О. Моргун, В.М.Баланюк, Михалічко Б.М.  // Пожежна безпека. –2009. –№15. –С.84-89.

Влияние процесса комплексо-образования на снижение горючести анилина в солянокислом водном растворе хлорида меди (I)/ Годованец Н.Н., Михалічко Б.М.,  Щербина О.Н.Винявская Г.Ф.// Пожарная безопасность. –2010. –№ 4. –С.70-76.

Пестициди на основі фосфор-органічних сполук. Хроматогра-фічний аналіз трихлорметафосу-3 у розчинах та повітрі/ Бедзай А.О., Щербина О.М., Михалічко Б.М.,  Щербина І.О. // Вісник ЛДУБЖД. –2009. –№3. –С. 93-97.

Визначення метафосу у харчових продуктах рослинного походження// Бедзай А.О.,Щербина О.М., Михалічко Б.М.,  Баланюк В.М.,Щербина І.О./ Вісник ЛДУБЖД. –№3. –2009, –С. 109-113.

Квантово-хімічне моделювання інгі-бування горіння аніліну хлоридно-кислим водним розчином купрум(І) хлориду/ Годованець Н.М., Михалічко Б.М., Щербина О.М. // Пожежна безпека. –2010. –№17. –С. 6-13.

Аналітичні методи виявлення токсичних сполук нітрогену антропогенного походження в атмосфері/ Бедзай А.О., Щербина О.М., Михалічко Б.М., Щербина І.О.// Вісник ЛДУБЖД. –2010. –№4. –Ч.1. –С. 89-94.

Особливості мануального способу вивчення хімії у вищих навчальних закладах міністерства надзвичайних ситуацій України/ Михалічко Б.М., Щербина О.М., Стасьо Р.І.// Вісник ЛДУБЖД. –2010. –№4. –Ч.2. –С. 286-291.

Горючі та токсичні властивості хлорумісних органічних отрутохімікатів і методики їх виявлення/ Пазен О., Щербина О.М., Михалічко Б.М. // Пожежна безпека. –2011. –№18. –С. 120-127.

 

 

 

Розділ  V

 

СТатті в міжнародних виданнях

____________________________________________________________

Синтез и кристаллическая структура нового p-комплекса хлорида меди(I) с диаллиловым эфиром состава 5CuCl×2C6H10O / Б.М. Михалічко, В.В. Олийник, М.Г. Мыськив, П.Ю. Завалий. // Координационная химия. – 1987. – Т. 13. – № 11. – С. 1536-1540.

p-Комплексы меди(I) с алкен-инами. Синтез и кристалли-ческая структура соединений хлорида и бромида меди(I) с октадиен-1,7-ином-4 состава 3CuCl×C8H10/ Мыхаличко Б.М.,  Мыськив М. Г., Аксельруд Л. Г., Мазус М. Д.// Координационная химия. –1992. –Т. 18. – 9. –С. 985-991.

p-Комплексы меди(I) с алкенинами. Синтез и кристаллческая структура новой модификации диаллилацети­ленового p-комплекса бромида меди(I) состава 3CuBr×C8H10/ Мыхаличко Б.М., Печарский В. К., Мыськив М. Г.// Координационная химия. –1993. –Т. 19. – 7. –С. 544-547.

Синтез та кристалічна струк-тура p-комплексу хлориду міді(І) з алілпропаргіловим спиртом складу CuCl×C6H8O/ Михалічко Б.М., Миськів М. Г., Мазус М. Д.// Український хімічний журнал. –1993. –Т. 59. –№ 7. –С. 690-693.

Ацетилен как мостиковый p-лиганд: синтез и кристаллическая структура соединения NH4Cu3Cl4×C2H2/ Мыхаличко Б.М., Мыськив М. Г., Аксельруд Л. Г.// Координационная химия. –1993. –Т. 19. – 9. –С. 722-726.

Полиморфизм катионных p комплексов состава [CuOOCH(CH2=CHCH2NH3)] CuX2 (X=Cl, Br) как результат различной упаковки хиральных субъединиц/ Олийник В. В., Мыхаличко Б.М., Мыськив М. Г. Печарский В. К., Фаяд Х.// Координационная химия. –1994. –Т. 20. –№ 3. –С. 208-214.

Купрокаталитическая реакция Ньюленда в свете рентгеновских лучей/ Мыхаличко Б.М., Мыськив М. Г.// Журнал структурной химии. –1994. –Т. 35. –№ 5. –С. 120-132.

Синтез и структура комплекса Rb11[CuI15Cl16Br6(CuIICl6) CuCºCH], содержащего моноацетиленид меди(I)/ Мыхаличко Б.М., Гловяк Т., Мыськив М. Г.// Журнал неорганической химии. –1995. –Т. 40. – 5. –С. 757-762.

Соединение NH4[Cu2(CN)3]H2O: синтез, кристаллическая струк-тура, распределение зарядов на атомах/ Мыхаличко Б.М., Мыськив М. Г., Аксельруд Л. Г.// Журнал неорганической химии. –1996. –Т. 41. – 1. –С. 75-78.

Особенности строения кубических комплексов меди(І) состава (NH4)2Cu3Cl5×3/9H2O×1/15CuCl и Rb9Cu13Cl22×H3O+Cl, образующихся в системе MClCuClH2OHCl (M = NH4+, Rb+)/ Мыхаличко Б.М., Аксельруд Л. Г., Давыдов В.Н.// Журнал неорганической химии. –1997. –Т. 42. –№ 3. –С. 410-414.

p-Комплексы меди(І) с солями аллиламмония. Синтез и кристаллическая структура комплекса [CuCl(CH2=CHCH2NH2´HOOCCH2CN)]/ Олийник В. В., Мыхаличко Б.М., Шоллмейер Д., Мыськив М. Г.// Координационная химия. 1997. –Т. 23. –№ 5. –С. 596-601.

Синтез и рентгеноструктурное исследование комплекса Cs3Cu2Cl5/ Мыхаличко Б.М., Давыдов В.Н., Аксельруд Л. Г.// Журнал неорганической химии. –1997. –Т. 42. –№ 7. –С. 383-386.

Структурна хімія інтермедіатів купрокаталітичного перетворення ацетиленів/ Мыхаличко Б.М., Давыдов В.Н., Аксельруд Л. Г.// Журнал неорганической химии. –1997. –Т. 42. –№ 7. –С. 383-386.

Рентгеноструктурное исследование комплексов меди(І), образующихся в системе RbClCuClH2OHCºCCH2OH/ Мыхаличко Б.М., Мыськив М. Г.// Координационная химия 1998. –Т. 24. –№ 8. –С. 596-601.

CºC-Cвязь пропаргилового спирта как дважды мостиковый p,s-лиганд в кластерном соединении (NH4)2[Cu4Cl5(CºCCH2OH)]×H2O/ Мыхаличко Б.М., / Журнал неорганической химии. –1998. –Т. 43. –№ 10. –С. 1639-1643.

Рентгеноструктурное исследо-вание взаимодействия CuCl с пропаргиловым спиртом в растворах хлорида имидазолия/ Мыхаличко Б.М. // Журнал неорганической химии. –1998. –Т. 43. –№ 11. –С. 1840-1846.

Винилацетиленовые p-комплексы меди(І). Темплатный синтез и структура соединений [Cu25Cl17(CºCCH=CH2)8]14H2O / Мыхаличко Б.М., Мыськив М. Г.// Координационная химия. 1998. –Т. 24. –№ 12. –С. 939-945.

p-Комплексы меди(І) с ацетилено­выми лигандами. Синтез и кристаллическая структура p-комплекса хлорида меди(І) с пропаргиловым спиртом состава 2CuCl×HCºCCH2OH/ Мыхаличко Б.М., Мыськив М. Г., Горешник Е. А.// Координационная химия. 1999. Т. 25. № 1. –С. 65-69.

Синтез и кристаллическая структура первого p-комплекса диацетиленида меди(І) состава (NH4)8[Cu29Cl29(CºC)4]×7H2O/ Мыхаличко Б.М., Мыськив М. Г., Давыдов В. Н.// Журнал неорганической химии. –1999. –Т. 44. –№ 1. –С. 46-52.

Ацетилен как мостиковый p-лиганд. Cинтез и кристал-лическая структура соединения NH4[Cu8Cl9(C2H2)4]2/5{[Cu(H2O)2]+ [CuCl2]-×H2O}/ Мыхаличко Б.М., Мыськив М. Г., Давыдов В. Н.// Журнал неорганической химии. –1999. –Т. 44. –№ 3. –С. 411-414.

Комплексные ацетилениды меди(І). Синтез и строение кластерного p-соeдинения (AnH)2[Cu4Cl5(CºCCH2OH)] (AnH+катион анилиния)/ Мыхаличко Б.М. // Координационная химия. –1999. –Т. 25. –№ 5. –С. 359-364.

Ацетиленидные p-комплексы меди(І). Синтез и структура кластерного соединения (MeaH)[Cu9Cl8(CºCCH2OH)2(H2O)2] (MeaH+катион моноэтаноламмония)/ Мыхаличко Б.М., Мыськив М. Г.// Координационная химия. –1999. –Т. 25. –№ 6. –С. 461-465.

Рентгеноструктурное исследование продуктов взаимодействия хлорида меди(І) с пропаргиловым спиртом в присутствии хлорида пиридиния/ Мыхаличко Б.М., Мыськив М. Г.// Координационная химия. 1999. Т. 25. № 7. С. 533-541.

Комплексные ацетилениды меди(І). Синтез и строение кластерного p-соeдинения Cs2[Cu5Cl6(CºCCH2OH)]/ Мыхаличко Б.М., Мыськив М. Г.// Журнал неорганической химии. –1999. –Т. 44. –№ 7. –С. 1127-1130.

p-Комплексы меди(І) с ацетиленовыми лигандами. Синтез и рентгеноструктурное исследование соединения состава An[Cu2Cl3(HCºCCH2OH)]/ Мыхаличко Б.М., Мыськив М. Г.// Журнал неорганической химии. –1999. –Т. 44. –№ 10. –С. 1661-1666.

Cтруктурный аспект взаимодействия хлорида меди(І) с пропаргиловым спиртом в водном растворе хлорида анилиния/ Мыхаличко Б.М., Мыськив М. Г.// Журнал структурной химии. –1999. –Т. 40. –№ 6. –С. 1160-1171.

Комплекс меди(І, ІІ) типа гость-хозяин состава {Rb11[CuI2(H2O)2]}[CuI15Cl24´(CuIICl6)]. Влияние природы гостя – [CuI2(H2O)2]2+ на формирование кристаллической структуры/ Мыхаличко Б.М., Гелзак-Коцьвин К., Мыськив М. Г.// Журнал структурной химии. –2000. –Т. 41. –№ 3. –С. 559-566.

Полиядерные комплексы галогенидов меди(І): координационная химия и каталитические превращения алкинов/ Мыхаличко Б.М., Темкин О.Н., Мыськив М. Г.// Успехи химии. 2000. –Т. 69. –№ 11. –С. 1042-1070.

Синтез и строение ионных pкомплексов меди(І) с хлоридом и бромидом пропаргиламмония состава [HCºCCH2NH3]CuX2/ Филинчук Я.Е., Мыхаличко Б.М., Давыдов В. Н.// Журнал неорганической химии. –2001. –Т. 46. –№ 7. –С. 1102-1108.

Дослідження особливостей взаємодії Cu(I)–кратний C–С-зв’язок в олефінових і ацетиле-нових p-комплексах міді(І) методами зміннострумного електрохімічного синтезу та рентгеноструктурного аналізу/ Мыхаличко Б.М., Філінчук Я. Є., Миськів М. Г.// Тези доп. XV Української конференції з неорганічної хімії за міжнародної участі. Київ. –2001. –С. 29.

Синтез и структура ацетонитрилхлоридного комплекса рения(IV)/ Волков С. В., Мыхаличко Б.М., Пехньо В. И., Янко О. Г., Фриланд В.// Тези доп. XV Української конференції з неорганічної хімії за міжнародної участі. Київ. –2001. –С. 52

Цвиттер -ионній p-комплекс [(H3NCH2CºCCºCCH2NH3)]Cu2Cl4: Темплатный синтез и кристаллическая структура/ Нощенко Г. В., Мыхаличко Б.М., Давыдов В. Н.// Координационная химия. –2003. –Т. 29. –№ 4. –С. 280-283.

p-Комплексы меди(І) с алкиновыми лигандами. Диморфизм комплекса Rb[CuCl2(HOCH2CºCCH2OH)], образующегося в системе RbClCuCl–(2-бутин-1,4-диол)–Н2О/ Слывка Ю. И., Мыхаличко Б.М., Давыдов В. Н.// Журнал неорганической химии. –2003. –Т. 48. –№ 9. –C. 1500-1506.

p-Комплексы меди(І) с алкиновыми лигандами. Синтез и кристаллическая структура комплексов хлорида меди(І) с 2-бутин-1,4-диолом состава М[CuCl2(HOCH2CºCCH2OH)] (М = К+, NH4+)./ Слывка Ю. И., Мыхаличко Б.М., Давыдов В. Н.// Координационная химия. 2003. –Т. 29. –№ 10. C. 796-800.

Ацетиленидные комплексы меди(І).Синтез и структура кластерного соединения Hamp[Cu9Cl8(CºCCH2OH)2] (Hamp+ – катион 4-аминопиридиния)/ Нощенко Г. В., Мыхаличко Б.М., Давыдов В. Н.// Координационная химия. 2004. –Т. 30. –№ 5. –С. 349-354. Структурная химия аллильных и ацетиленовых p-комплексов меди(І)./ Павлюк А.В., Мыхаличко Б.М., Мыськив М.Г.// Координационная химия. 2004. –Т. 30. –№ 3. –С. 172-196.

Изменение конформационных параметров 1-аллилбензотриазола в смешанногалогенидном p-комплексе [CuCl0,85Br0,15(C6H4N3CH2CH=CH2)2] под влиянием атомов брома/ Горешник Е. А., Мыхаличко Б.М., Давыдов В. Н.// Журн. структ. химии. –2005. –Т. 46, –№ 1. –С. 174–178.

p-Комплексы меди(I) с алкинами. Синтез и кристаллическая структура p-комплекса Cs[CuCl2(HOCH2CºCCH2OH)]H2O/ Слывка Ю. И., Мыхаличко Б.М., Давыдов В. Н.// Координационная химия. –2005. –Т. 31. –№ 12. –С. 931-935.

Комплексы меди(I) с 2-бутин-1,4-диолом. Синтез и кристаллическая структура анионного p-комплекса ImH[CuCl2(HOCH2CºCCH2OH)] H2O (ImH+ – катион имидазолия)/ Слывка Ю. И., Горешник Е. А., Давыдов В. Н.// Журнал неорганической химии. –2007. –Т. 52. –№ 2. –C. 205-211.

Синтез и структура хлорацетонитрильных комплексов рения(IV)/ Волков С. В., Пехньо В. И., Янко О. Г., Александрова Н. Г., Харькова Л. Б., Арсенин К. И.// Журнал неорганической химии. –2007. –Т. 52. –№ 2. –C. 226-231.

p-Complexes of Copper(I) with Terminal Alkynes. Synthesis and Crystal Structure of [(HCºCCH2NH3)(Cu2Br3)] p-Complex/ Noshtchenko G., Kinzhybalo V., Lis T., // Z. Anorg. Allg. Chem. 2007. Vol. 633. P. 306-309.

Copper(I) π-Complexes with 2-Butyne-1,4-diol. Synthesis and Crystal Structure of Na[CuCl2(HOCH2CºCCH2OH)]×2H2O/ Yu. Slyvka, V. Kinzhybalo, T. Lis, M. Myskiv // Z. Anorg. Allg. Chem. –2008. –Vol. 634. –P. 626-628.

p-Комплексы меди(I) з 2-бутин-1,4-диолом. Синтез и кристаллическая структура p-комплекса (2-ampH)[CuCl2(HOCH2C≡CCH2OH)] (2-ampH+ – катион 2-аминопиридиния)./ Слывка Ю. И., Мыськив М. Г., Давыдов В. Н.// Координационная химия. –2008. –Т. 34. –№ 8. –С. 626-630.

π-Complexes of Copper(I) with But-2-yne-1,4-diols. Synthesis and Crystal Structure of the Anionic π-Complex (PipH2)[CuCl2(HOCH2CºCCH2OH)]2×H2O ((PipH2)2+ is the Piperazinium Cation)/ Yu. Slyvka, V. Kinzhybalo, T. Lis, M. Myskiv // Russ. J. Coord. Chem. –2009. –Vol 35. –No 4. –P. 307-311.

Новый подход к оцениванию знаний при подготовке специалистов аварийно-спасательных служб/ В.В.Ощаповский,З.М. Яремко,М.С. Коваль // Пожаровзрывоопасность. –2009. –№ 6. –С. 13-16.

Влияние природы внешнесферного катиона на архітектуру кристаллических p-комплексов Ca[CuCl2(HOCH2CCCH2OH)]2 4H2O и (С7H5N2H2)[CuCl2(HOCH2CCCH2OH)]/ Слывка Ю. И., Кинжыбало В. В., Лис Т., Мыськив М. Г. // Журнал структурной химии. –2010. –Т. 51. –№ 4. –С 711-717.

 

Розділ VI

 

Матеріали і Тези науково-практичних конференцій

________________________________________________________________________________

 

Structure peculiarities of coper(I) chloride p-complexes with acetylene and its olefin derivatives/ Mys’kiv M. G., Osietchkin S. I, Mykhalitchko B.M. // Book of abstr. Fourteens European crystallogra-phic meeting. Enschede (Netherlands). –1992. –P. 193

Особенности p-взаимо-действия ацетилена и его олефиновых производных с хлоридом меди(I)/ Мыхаличко Б.М., Осечкин C. И., Мыськив МГ.// Тез. докл. VI Совещания по кристаллохимии неор-ганических и координа-ционных соединений. Львов. –1992. –С. 48.

Комплекси міді(I) типу guest-host на основі купрогалогенідних сполук цеолітної будови/ Михалічко Б.М., Миськів М. Г.// Тези доп. XIV Української конференції з неорганічної хімії. Київ. –1996. –С. 77.

Кристаллические комплексы меди(I) с терминальными ацетиленами/ Мыськив М. Г. , Мыхаличко Б.М. / Тез. Докл. I Национальной кристаллохимической конференции. Часть 1. Черноголовка (Россия). 1998. –С. 207.

Дослідження особливостей взаємодії Cu(I)–кратний C–С-зв’язок в олефінових і ацетиле-нових p-комплексах міді(І) методами зміннострумного електрохімічного синтезу та рентгеноструктурного аналізу/ Мыхаличко Б.М., Філінчук Я. Є., Миськів М. Г.// Тези доп. XV Української конференції з неорганічної хімії за міжнародної участі. Київ. –2001. –С. 29.

Синтез и структура ацетонитрилхлоридного комплекса рения(IV)/ Волков С. В., Мыхаличко Б.М., Пехньо В. И., Янко О. Г., Фриланд В.// Тези доп. XV Української конференції з неорганічної хімії за міжнародної участі. Київ. –2001. –С. 52

Особливості p-взаємодії купрум(І) хлориду з моно- та дизаміщеними похідними ацетилену/ Ю. Сливка, Мыхаличко Б.М., Г. Нощенко// Збірн. наук. праць Девятої наукової конференції “Львівські хімічні читання 2003”. Львів. –2003. –С. Н3.

Структурная химия аллильных и ацетиленовых p-комплексов меди(І)/ Мыхаличко Б.М., Павлюк А. В., Мыськив М. Г.// Тезисы докл. ХХІ Международной Чугаевской конф. по координационной химии, Киев. –2003. –С. 109-111.

Особливості π-взаємодії CuCl з хлоридами пропаргіламонію та 4-етиніл-4-гідрокси-2,2,6,6-тетраметипіперидинію/ Г. Нощенко, Михалічко Б.М. // Збірн. наук. праць Десятої наукової конференції “Львівські хімічні читання 2005”. Львів. –2005. –С. Н31

Координаційна хімія комплексів купрум(І) галогенідів з термінальними алкінами/ Г. Нощенко, Михалічко Б.М., // Збірн. наук. праць Одинадцятої наукової конференції “Львівські хімічні читання 2007”. Львів. –2007. –С. У11

Енергія ґратки тугоплавких карбідів/ В. Ощаповський, Михалічко Б.М., Ю. Димитрова // Збірн. наук. праць Одинадцятої наукової конференції “Львівські хімічні читання 2007”. Львів. –2007. –С. Н6

Рентгеноструктурна візуалізація взаємодії купрум(І) хлориду з 2-бутин-1,4-діолом у водних розчинах 2-, 3- або 4-амінопіридиній хлоридів/ Ю. Сливка, Михалічко Б.М., М. Миськів // Збірн. наук. праць Одинадцятої наукової конференції “Львівські хімічні читання 2007”. Львів. –2007. –С. Н7

Ідентифікація сиднофену за допомогою якісних реакцій та спектрофотометричним методом/ О. Щербина, Михалічко Б.М., А. Бедзай, Р. Безека // Збірн. наук. праць Одинадцятої наукової конференції “Львівські хімічні читання 2007”. Львів. –2007. –С. А3

О формировании навыков логического мышления у работников аварийно-спасательных служб в современных условиях/ Ощаповский В. В., Коваль М. С., Михалічко Б.М., Коваль А. М.// Сб. тез. докл. IV Международной научно практической конференции «Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация». Минск. –2007. –Т. 3. –С. 68-69

Структурный дизайн анионных купрохлоридных p-комплексов с 2-бутин-1,4-диолом/ Слывка Ю. И., Мыськив М. Г., Михалічко Б.М.// Тезисы докл. ХХІІІ Международной Чугаевской конф. по координационной химии, Одесса. –2007. –С. 663

Особливості проведення лабораторних занять з хіміі у Львівському університеті безпеки життєдіяльності / Щербина О.М., Михалічко Б.М.,  Баланюк В.М. //11 Міжнародна науково-практична конференція «Природничі науки та іх застосування в діяльності служби цивільного захисту»,Черкаси. –2008. –С.190-192

Вплив забруднення антропогенного походження на довкілля та здоров»я людини.Токсичність хлору та методи його виявлення/ Щербина О.М. ., Михалічко Б.М., Бедзай А.О.Щербина І.О.// 11 Міжнародна науково-практична конференція «Природничі науки та іх застосування в діяльності служби цивільного захисту»,Черкаси. –2008, –С. 196-198

Винятковий вплив катіонів лужних  та лужноземельних металів на формування структури аніонних купрум(І) галогенідних p-комплексів з 2-бутин-1,4-діолом/ Сливка Ю. И., Миськів М. Г., Михалічко Б.М. // XVII Українська конф. з неорганічної хімії за участю закордонних вчених, Львів. –2008. –С. 120

Топологія неорганічних фрагментів в комплексах купрум(І) галогені дів з моно заміщеними алкінами/ Нощенко Г. В., Михалічко Б.М. // XVII Українська конф. з неорганічної хімії за участю закордонних вчених, Львів. –2008. –С. 157

Аналіз пара-амінобензойної кислоти та її похідних методом УФ-спектрофотометрії/ А. Бедзай, О. Щербина, Михалічко Б.М., В. Ощаповський, Г. Винявська // Збірн. наук. праць дванадцятої наукової конференції “Львівські хімічні читання 2009”, Львів. –2009. –С. А2

Комплексоутворення в системі купрум(І) хлорид – N-вмісний органічний ліганд як ефективний чинник інгібування процесу горіння органічних амінів/ Н. Годованець, Михалічко Б.М., Ю. Межерицька, В. Баланюк,О. Щербина, Г. Винявська // Збірн. наук. праць дванадцятої наукової конференції “Львівські хімічні читання 2009”, –Львів. –2009. –С. Д18

Пестициди на основі фосфорорганічних сполук. Виявлення фосфаміду в розчинах і в повітрі/ А. Бедзай, О. ПазенО. Щербина, Михалічко Б.М.,  В. Баланюк,// Збірн. наук. праць дванадцятої наукової конференції “Львівські хімічні читання 2009”, –Львів. –2009. –С. Д19

Особливості оцінювання знань курсантів у підготовці спеціалістів аварійно-рятувальних служб/ В.В.Ощаповський, М.С. Коваль, Михалічко Б.М.,  О.В. Гудименко, П.В. Семенюк // Збірн. наук. праць «Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи», Львів. –2009. –Вип. 2. –Ч. 1. –С. 223-225

Інформаційно-телекомунікаційні технології у викладанні хімічних дисциплін вищих навчальних закладів МНС України/ Михалічко Б.М.,  Г.Ф.Винявська, О.М. Щербина, В.М. Баланюк // Матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції «Методы совершенствования фундаментального образования в школах и вузах», Севастополь. –2009. –С. 11-14

Анализ методов исследования летучих токсических соединений и их определение газохроматографи-ческим методом/ Щербина О.Н., Михалічко Б.М., Бедзай А.А.// Сборник материаллов международной научо-практической конферен-ции «Чрезвычайные ситу-ации: теория, практика, инновации». Ч. 2.Беларусь. Гомель. –2010. –С. 245-247.

Влияние процесса комплексообра-зования солей меди с аминими и нитрилами на горючесть N-содержащих органических веществ/ Годованец Н.Н. Михалічко Б.М., Щербина О.Н., Винявская Г.Ф.// Сборник материаллов международной научо-практической конферен-ции «Чрезвычайные ситу-ации: теория, практика, инновации». Ч. 2.Беларусь. Гомель. –2010. –С. 163-165.

Пестициди на основі фосфор-органічних сполук. Хіміко-токсикологічний аналіз фталофосу/ Щербина О.М., Михалічко Б.М., Бедзай А.О.// Тези доповідей ІІ Міжнар. Наук.-практ. конф. «Техногенна безпека: теорія, практика, інновації», Львів. –2011. –С. 62-63

Винятковий вплив хімічної взаємодії Cu(I)–N, Cu(II)–N та H+N на зниження горючості органічних амінів/ Годованець Н.М., Михалічко Б.М., Щербина О.М.,// Тези доповідей ІІ Міжнар. Наук.-практ. конф. «Техногенна безпека: теорія, практика, інновації», Львів. –2011. –С. 41-43

Спектрофотометрична ідентифікація сиднокарбу/ Бедзай А.О., Пазен О., Щербина О.М., Михалічко Б.М. // Тези доповідей 13 наук. конф. «Львівські хімічні читання-2011», Львів. –2011. –С. О43

Розділення та ідентифікація нітрогенумісних антидепресантів методом рідинної хроматографії/Бедзай А.О., Щербина О.М., Михалічко Б.М., Пазен О.// Тези доповідей 13 наук. конф. «Львівські хімічні читання-2011», Львів. –2011. –С. О3

Вплив процесів комплексоутворення з солями купруму на зниження горючості органічних амінів/ Годованець Н.М., Михалічко Б.М., Щербина О.М.,// Тези доповідей 13 наук. конф. «Львівські хімічні читання-2011», Львів. –2011. –С. А6

 

 

Розділ IX

 

Патенти.

авторські Свідоцтва

________________________________________________________________________________

 

Люмінофор з червоним, зеленим або синім світінням/ Михалічко Б.М., Миськів М.Г./ Патент № 22769 А, Українa, 1998

Спосіб одержання монокристалів p-комплексів галогенідів міді(І)/ Михалічко Б.М., Миськів М.Г.// Патент № 25459 А, Україна, 1998

Спосіб одержання кристалічних модифікацій купрогалогенідних p-комплексів з алільними похідними/ Михалічко Б.М., Миськів М.Г.// Патент № 25450 А, Україна, 1998

 

 

 

Розділ X

 

Дисертації на здобуття

наукового ступеня доктора наук

Захищені працівниками університету

 

 

Михалічко Б. М. Структурна хімія інтермедіатів купрокаталічного перетворення ацетилену та його похідних : дис. ... доктора хім. наук : 02.00.01 / Михалічко Борис Миронович. – Львів., 2000. – 282 с.

 

 

Дисертації на здобуття

наукового ступеня кандидата наук

Захищені працівниками університету

 

 

 

Мыхаличко Б. М p-Комплексы галогенидов меди(1) с алкенинами: дис. … канд.. хим. наук : 02.00.01 / Мыхаличко Борис Миронович. – Львів., 1991. – 142 с. (Наук. кер. – д.х.н., проф. Миськів М. Г.)

 

 

Дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата наук , що були підготовлені

під керівництвом науковців ЛДУ БЖД

 

 

 

Нощенко Г.В. Структурні особливості взаємодії галогені дів купруму(І) з функціональними похідними термінальних алкінів: дис.  … канд.. хім. наук: 02.00.01 / Нощенуо Григорій Володимирович. – Львів., 2008. – 152 с. (Наук. кер. – д.х.н., проф. Михалічко Б.М.).