Лічильник відвідувань

Розділ I

Монографії

________________________________________________________________________________

 

 

Розділ II

ПІдручники.

Навчально-методичні посібники

 

Воробйова О.В. Технічна механіка. Конспект лекцій для курсантів та слухачів відділення заочного навчання спеціальності №5.092122 «Організація та техніка протипожежного захисту». – Львів: ЛІПБ, 2003. – 125с.

 

Воробйова О.В. Технічна механіка. Завдання та методичні вказівки для виконання контрольної роботи слухачами заочного відділення. – Львів: ЛІПБ, 2001. – 38с.

 

Кузик А.Д.  Тестові завдання з вищої математики (Частина І)/ О.М.Трусевич, О.В.Меньшикова, О.О.Карабин – Львів: ЛДУ БЖД, 2007. – 63с.

 

Кузик А.Д. Вища математика. Завдання та методичні вказівки до виконання контрольних робіт слухачами відділення заочного навчання (І частина)/ О.М.Трусевич, О.О.Карабин, О.В.Меньшикова, О.Ю.Чмир – Львів: ЛДУ БЖД, 2009. – 38с.

 

Кузик А.Д. Теорія ймовірностей та математична статистика : Навчальний посібник / О.В.Меньшикова, О. Ю. Чмир. – Львів: ЛДУ БЖД, 2011. – 188 с.

Карабин О.О. Математичні методи в психології. Лабораторний практикум : Навчальний посібник / О. Ю. Чмир, О. В. Меньшикова – Львів: ЛДУ БЖД, 2011. – 112 с.

 

Кузик А.Д.  Диференціальне та інтегральне числення. Методичні вказівки та завдання для курсантів та студентів напрямів підготовки «Пожежна безпека», «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи»/ О.М.Трусевич, О.О.Карабин, О.В.Меньшикова, О.Ю.Чмир. – Львів: ЛДУ БЖД, 2009. – 31с.

 

Чмир О.Ю.  Комплексні числа. Диференціальні рівняння. Числові ряди. Методичні вказівки та завдання для курсантів та студентів напрямів підготовки «Пожежна безпека», «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи» / О.О.Карабин, О.В.Меньшикова, О.М.Трусевич – Львів: ЛДУ БЖД, 2009. – 26 с.

 

Карабин О.О. Лінійна та векторна алгебра. Аналітична геометрія. Методичні вказівки та завдання до виконання розрахункової роботи для курсантів та студентів напрямів підготовки 6.170201 “Цивільний захист”, 6.170202 “Охорона праці”, 6.170203 “Пожежна безпека”, 6.070101 “Транспортні технології” / О. О. Карабин, О. В. Меньшикова,О. М. Трусевич, О. Ю. Чмир – Львів: ЛДУ БЖД, 2010. – 31 с.

 

________________________________________________________________________________

 

 

Розділ III

Концепції. Навчальні програми. Нормативні документи

 

Вища математика: Навчальна програма для Львівського державного університету безпеки

життєдіяльності/ Тацій Р.М., Кузик А.Д., Трусевич О.М., Стасюк М.Ф., Карабин О.О., Меньшикова О.В.– Львів, 2007 р. –  29 с.

 

Теорія ймовірностей: Навчальна програма для Львівського державного університету безпеки життєдіяльності/ Карабин О.О., Кузик А.Д., О.В. – Львів, 2009. – 13 с.

 

Дослідження операцій у транспортних системах: Навчальна програма для Львівського державного університету безпеки життєдіяльності /Меньшикова О.В. – Львів, 2009. – 14  с.

 

________________________________________________________________________________

 

 

Розділ IV

статті у наукових Виданнях

 

Притула М. Застосування методів комп‘ютерної алгебри для дослідження інтегровності нелінійних динамічних систем на функціональних много­видах /М.Притула, О.Воробйова //Вісник Львівського університету № 2. –  2000. – С.67-71.

 

Притула М.М. Гамільтонова інваріантна редукція інверсної динамічної системи Каупа-Броера/ М.М.Притула, О.В.Воробйова, О.Є.Гентош, //Вісник Львівського університету № 3. –  2000. – С.116-122.

 

Притула М.М. Побудова зв’язності Картана та асоційованих нелокальних скінченновимірних редукцій на інтегральному джет-підмноговиді для інверсної модифікованої динамічної системи Кортевега-де Фріза /М.М.Притула, О.В.Воробйова // Мат. методи та фіз.-мех. поля. 2003. –  46, № 3. – С.61-73.

 

Притула М.М. Скінченновимірні нелокальні редукції інверсної динамічної  системи Кортевега-де Фріза /М.М. Притула, О.В.Воробйова //Укр.мат.журн. 2004. – Т.56, № 2. С. 160-168.

 

Притула М.М. Солітонні розв’язки для інверсного рівняння Кортевега-де Фріза/ М.М.Притула, О.В.Воробйова //Нелінійні коливання. – 2003. – Т.6, №1. – С.15-20.

 

Воробйова О.. Скінченновимірна інваріантна редукція інверсної динамічної системит Каупа-Броера/ О.Воробйова, О.Гентош, М.Притула //Вісник Львівського університету № 10. –  2005. –С.9-18.

 

Притула М.М. Аналіз повної інтегровності чотиривимірної редукції нелінійної інверсної дина­мічної  системи Кортевега-де Фріза /М.М.Притула, О.В.Воробйова //Мат.вісник НТШ. – 2005. –№2. – С.36-48.

 

Карабин О. О. Використання комп’ютерної техніки під час проведення занять з дисципліни “Математичні методи у психології” / О. О. Карабин, О. В. Меньшикова, О. Ю. Чмир // Вісник ЛДУБЖД: Зб. наук. праць. – Львів, 2008. – № 2. – С. 40 - 45.

 

Кузик А.Д. Статистичний аналіз чинників пожежної безпеки Львівської області/ А.Д. Кузик, О.О. Карабин, О.В. Меньшикова// Пожежна безпека: Зб. наук. пр. – Львів: ЛДУ БЖД, 2008. –  № 12. – С. 19-25.

 

Щербина О.М. Екологічний аспект застосування плюмбуму(ІV) тетраетилу в нафтопереробній промисловості/ О.М.Щербина, О.В.Меньшикова, Б.М.Михалічко, І.О.Щербина А.О.Бедзай // Пожежна безпека: Зб. наук. пр. – Львів:   ЛДУ БЖД, 2007. –  №11. – С.67-72.

 

Годованець Н.М. Оцінка пожежної небезпеки зв’язних сумішей для фарбових композицій /Н.М.Годованець, О.Ф. Бабаджанова, О.В. Меньшикова// Пожежна безпека: Зб. наук. пр. – Львів:   ЛДУ БЖД, 2007. –  №11.  – С.43-49.

 

Щербина О.М Антидепресанти на основі сиднонімінів. Хроматографічне розділення сиднокарбу і сиднофену в тонкому шарі сорбенту /О.Щербина, Б.Михалічко, О.Меньшикова, І.Щербина, А.Бедзай //Вісник Львів.ун-ту. Серія хім.. 2008. Вип. 49. Ч.1. С.152-156.

 

Ребезнюк І.Т. Динамічне моделювання сили різання деревини на горизонтальному стрічкопилковому верстаті / Ребезнюк І.Т., Дзюба Л.Ф., Меньшикова О.В..// Вісник НУ Львівська політехніка „Динаміка, міцність та проектування машин і приладів”, №6144, 2008.- С. 116-120.

 

Чмир О. Ю. Про розв’язок нелінійної першої крайової задачі для рівняння теплопровідності в узагальнених функціях / О. Ю. Чмир, О. В. Меньшикова // Вісн. нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Сер. фізико - матем. науки. Львів, 2009. – Вип. 660, № 660. – С. 14 - 19.

 

Меньшикова О.В. Використання комп’ютерної техніки на заняттях з вищої математики/ Меньшикова О.В., Карабин О.О., Чмир О.Ю.// Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи: Збірник наукових праць. – Львів: ЛДУ БЖД, 2009.- Вип. 2. – С. 225-229.

 

Ребезнюк І.Т. Дослідження динамічної стійкості стрічкової пилки / І.Т.Ребезнюк, Л.Ф.Дзюба, О.В.Меньшикова, А.Б.Пилип’як // Машинознавство, 2009, № 6. - С. 34-38.

 

Ребезнюк І.Т. Моделювання поздовжніх коливань полотна стрічкової пилки / І.Т.Ребезнюк, Л.Ф.Дзюба, О.В.Меньшикова // Вісник СевНТУ. Вип.110: Механіка, енергетика, екологія: зб. наук. пр. – Севастополь: Вид-во СевНТу, 2010. С. 153-157.

 

Дзюба Л.Ф. Сила натягу у вітках стрічкової пилки під час різання деревини/Л.Ф.Дзюба, О.В.Меньшикова, І.Т.Ребезнюк //Науковий вісник НЛТУ України.- 2011.- Вип. 21.12., с. 132-136

 

Дзюба Л.Ф. Оцiнка втомноi мiцностi стрiчкових пилок рiзних марок / Ребезнюк І.Т., Дзюба Л.Ф., Меньшикова О.В.// Вiсник СевНТУ: зб. наукових праць, Вип. 120/2011. Серiя: Механiка, енергетика, екологiя. - Севастополь, 2011. - С. 224 - 227

 

Кузик А.Д. Мультимедійні технології в процесі викладання вищої математики/ А.Д. Кузик, О.В. Меньшикова, О.М. Трусевич, О.О. Карабин, О.Ю.// Науковий вісник ЛНТУ України. – 2011.- Вип.21.10. – С.312-317.

 

________________________________________________________________________________

 

 

Розділ V

СТатті в міжнародних виданнях

____________________________________________________________

 

 

Розділ VI

Матеріали і Тези науково-практичних конференцій

 

Притула М.  Гамільтонова інваріантна редукція нелінійної інверсної системи Кортевега-де Фріза/ М.М. Притула, О.В.Меньшикова // Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики:  Сьома всеукр. наук. конф. (19-21 вересня 2000р.). – Львів, 2000. – С.77.

 

Притула М.  Скінченновимірна редукція інверсної модифікованої ди­на­мічної системи Кортевега-де Фріза / М.Притула, О.Гентош, О.В.Меньшикова // Диференціальні рівняння і нелінійні коливання : Міжнар. наук. конф., (27-29 серпня 2001р.). – Київ, 2001. – С.137.

 

Притула М. Інтегральні многовиди інверсної нелінійної дина­мічної системи Кортевега-де Фріза/ М.М. Притула, О.В.Меньшикова //Міжнародна наукова конференція „Нові підходи до розв‘язування диференціальних рівнянь”. – Дрогобич, 1-5 жовтня 2001р.– С.124

 

Притула М. Інтегральні многовиди інверсної модифікованої динамічної системи Кортевега-де Фріза/ М.М. Притула, О.В.Меньшикова //Міжнародна наукова конференція „П‘яті Боголюбовські читання. Теорія еволюційних рівнянь”.Кам‘янець-Подільський, 22-24 травня 2002р. – С.39

 

Притула М. Інтегрованість та солітонні розв”язки інверсної модифікованої системи Кортевега-де Фріза/ М.М. Притула, О.В.Меньшикова //X Міжнародна наукова конференція ім. академіка М.Кравчука Матеріали конференції. – Київ, 13 – 15 травня 2010р. –  С. 67

 

Притула М. Солітонні розв’язки інверсного модифікованого рівняння Кортевега-де Фріза/ М.М. Притула, О.В.Меньшикова //Міжнародна математична конференція ім. В.Я.Скоробагатька.  Тези доповідей . – Дрогобич, 27 вересня – 1 жовтня 2004р. – С.46.

 

Притула М. Скінченновимірні локальні редукції інверсної модифікованої системи Кортевега-де Фріза/ М.М. Притула, О.В.Меньшикова //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Диференціальні рівняння та їх застосування ”. –Київ,06-09 червня 2005р. – С.90

 

Притула М. Солітонні розв’язки інверсної модифікованої системи Кортевега-де Фріза / М.М. Притула, О.В.Меньшикова //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Інформаційні технології в сучасній економіці, менеджменті та освіті”. –Львів, 11-12 лютого 2005р. – С.75-76

 

Притула М. Симплектичні структури, асоційовані із скінченно­вимірними локальними редук­ціями та їх повна інтегро­вність/ М.М. Притула, О.В.Меньшикова //ХІ Міжнародна наукова конференція ім. М.Кравчука. Матеріали конференції. –  Київ, 13-15 травня 2006 р. – С. 67.

 

Притула М. Аналіз повної інтегровності чотиривимірної редукції нелінійної інверсної динамічної  системи Кортевега-де Фріза/ М.М. Притула, О.В.Меньшикова //Міжнародна конференція ім. Я.Лопатинського. Тези доповідей. – Львів, 12-17 вересня 2006р. –  С.16.

 

Ребезнюк І.Т. Динаміка механізму різання горизонтального стрічкопилкового верстата /Ребезнюк І.Т., Дзюба Л.Ф., Меньшикова О.В // Матеріали міжнародної науково-технічної

”Надежность и долговечность механизмов, элементов конструкций и биомеханических систем»,Севастополь, 2007. - С. 180-185.

 

Карабин О. О. Деякі аспекти викладання курсу “Математичні методи у психології” / О. О. Карабин, О. В. Меньшикова, О. Ю. Чмир // Матер. II міжнар. наук. – практ. конф. "Природничі науки та їх застосування в діяльності служби цивільного захисту" – Черкаси, 2008. – С. 182 - 184.

Кузик А.Д. Про використання прямих трансляцій лекційних занять у локальній комп’ютерній мережі/ А.Д. Кузик, О.О. Карабин, О.В. Меньшикова// XIII науково-практична конференція “Методичні проблеми викладання математики у вищих навчальних закладах”: Тези доповідей. – Львів: нац. ун-т “Львівська політехніка”, 2008. – С. 70 – 73.

 

Карабин О. О. Про два методи розв’язування лінійних неоднорідних диференціальних рівнянь першого порядку / О. О. Карабин, О. В. Меньшикова, О. Ю. Чмир // Матер. XIV міжвузів. наук.-практ. конф. “Методичні проблеми викладання математики у вищих навчальних закладах” – Львів, 2009. – С. 38 - 39.

Карабин О. О. Використання комп’ютерної алгебри при проведенні занять з курсу вищої математики для інженерних спеціальностей / О. О. Карабин, О. В. Меньшикова, О. Ю. Чмир // Матер. XIV междунар. научно-метод. конф. “Методы совершенствования фундаментального образования в школах и вузах”Севастополь, 2009. – С. 49 - 50.

Дзюба Л.Ф. Динамічна стійкість стрічкової пилки / Дзюба Л.Ф., Меньшикова О.В., Пилип’як А.Б.// Праці 9-го Міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові. –Львів, 2009. С.35-37.

 

Прикладные аспекты преподавания высшей математики в учебных заведениях системы МЧС / О. О. Карабин, А. Д. Кузик, О. В. Меньшикова, О. Ю. Чмир // Матер. V междунар. научно-практ. конф. “Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация”Минск, 2009. С. 31 - 32.

Ребезнюк І.Т. Моделювання динамічного навантаження полотна стрічкової пилки /Ребезнюк І.Т., Дзюба Л.Ф., Меньшикова О.В // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Динаміка, надійність і довговічність механічних і біомеханічних систем та елементів їх конструкцій». Севастополь, 2009. С. 208-210.

 

Карабин О.О. До питання про спектр колостандартного оператора/ О.О. Карабин, О.В. Меньшикова // Тринадцята міжнародна наукова конференція імені акад. Кравчука: Матеріали конференції. –  Київ, 2010. – С.137.

 

Про питання знаходження розв’язків алгебраїчних рівнянь п’ятого та вищих степенів / О. О. Карабин, О. М. Трусевич, О. В. Меньшикова, О. Ю. Чмир // Матер. XV міжвузів. наук.-практ. конф. “Методичні проблеми викладання математики у вищих навчальних закладах” – Львів, 2010. – С. 40 - 43.

Використання наочних засобів під час вивчення аналітичної геометрії / О. О. Карабин, О. М. Трусевич, О. В. Меньшикова, О. Ю. Чмир // Матер. XV междунар. научно-метод. конф. “Методы совершенствования фундаментального образования в школах и вузах”Севастополь, 2010. – С. 50 - 51.

Про еквівалентність рівнянь / О. О. Карабин, О. М. Трусевич, О. В. Меньшикова, О. Ю. Чмир // Матер. XVI міжвузів. наук.-практ. конф. “Методичні проблеми викладання математики у вищих навчальних закладах” – Львів, 2011. – С. 25 - 27.

Візуалізація математичних понять засобами сучасних програмних пакетів / О. В. Меньшикова, О. М. Трусевич, О. О. Карабин, О. Ю. Чмир // Матер. XVI междунар. научно-метод. конф. “Методы совершенствования фундаментального образования в школах и вузах”Севастополь, 2011. – С. 84 - 85.

Дзюба Л.Ф. Дослідження вільних поперечних коливань круглої пилки / Дзюба Л.Ф., Ребезнюк І.Т., Меньшикова О.В // Праці 10-го Міжнародного симпозіуму українських інже нерів-механіків у Львові. –Львів, 2011. С.37-38.

 

Карабин О.О. До питання бази Барі/ О.О. Карабин, О.В. Меньшикова// Міжнародна математична конференція ім. В.Я. Скробогатька: Матеріали конференції. - Дрогобич, 2011. – С

 

________________________________________________________________________________

 

 

Розділ VII

Методичні рекомендації

 

Диференціальне та інтегральне числення: Методичні вказівки та завдання для курсантів та студентів напрямів підготовки «Пожежна безпека», «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи» / Кузик А. Д., Трусевич О. М., Карабин О. О., Меньшикова О. В ., Чмир О. Ю. – Львів : ЛДУ БЖД, 2009. – 31 с.

 

Чмир О. Ю. Комплексні числа. Диференціальні рівняння. Числові ряди. Методичні вказівки та завдання для курсантів та студентів напрямів підготовки «Пожежна безпека», «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи» / О. Ю. Чмир, О. О. Карабин, О. В. Меньшикова, О. М. Трусевич – Львів: ЛДУ БЖД, 2009. – 26 с.

 

Кузик А. Д. Вища математика. Завдання та методичні вказівки до виконання контрольних робіт слухачами відділення заочного навчання (I частина) / А. Д. Кузик, О. М. Трусевич, О. О. Карабин, О. В. Меньшикова, О. Ю. Чмир – Львів: ЛДУ БЖД, 2009. – 39 с.

 

Карабин О. О. Лінійна та векторна алгебра. Аналітична геометрія. Методичні вказівки та завдання до виконання розрахункової роботи для курсантів та студентів напрямів підготовки 6.170201 “Цивільний захист”, 6.170202 “Охорона праці”, 6.170203 “Пожежна безпека”, 6.070101 “Транспортні технології” / О. О. Карабин, О. В. Меньшикова,О. М. Трусевич, О. Ю. Чмир – Львів: ЛДУ БЖД, 2010. – 31 с.

________________________________________________________________________________

 

 

Розділ VIII

Словники

_______________________________________________________________________________

 

 

Розділ IX

Патенти.

авторські Свідоцтва

________________________________________________________________________________

 

 

Розділ X

Дисертації на здобуття

наукового ступеня доктора наук

Захищені працівниками університету

 

 

 

 

 

Дисертації на здобуття

наукового ступеня кандидата наук

Захищені працівниками університету

 

Меньшикова О.В. Скінченновимірні редукції нелінійних динамічних систем типу Кортевега–де Фріза та їх повна інтегровність: дис. канд. ф. - матем. наук : 01.01.02 / Меньшикова Ольга Володимирівна. – Львів, 2007. – 136 с. (Наук. кер. – д. ф. - м. наук, проф. Притула М.М.).

________________________________________________________________________________

 

 

Дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата наук , що були підготовлені

під керівництвом науковців ЛДУ БЖД

________________________________________________________________________________