Лічильник відвідувань

 

Список
наукових та навчально-методичних праць

Тація Романа Маряновича

 

,

Розділ I

Монографії

­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________________________________________________________________

 

Р.М. Тацій, М.Ф. Стасюк, В.В.Мазуренко, О.О.Власій  Узагальнені квазідиференціальні рівняння: Монографія / Р.М. Тацій, М.Ф. Стасюк, В.В.Мазуренко, О.О.Власій. – Дрогобич: Коло, 2011. – 300с.

 

Тацій Р.М. Узагальнені квазідиференціальні рівняння: Препр. / АН України ІППММ. – 1994. – № 2-94. – С.1-54.

 

 

 

Розділ II

 

ПІдручники.

Навчально-методичні посібники     

________________________________________________________________________________

 

Збірник задач з диференціальних рівнянь:  Навчальний посібник / Ю.К. Рудавський,

П.І. Каленюк, Р.М. Тацій та інш. – Львів : Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2001. –

240 с.

 

 

Розділ IV

 

статті у наукових Виданнях

________________________________________________________________________________

 

Тацій Р.М.  До дослідження коливань і стійкості пружних пластинок довільної форми

 /  Р.М. Тацій , Л.М. Зорій    // Доповіді АН УРСР.  Сер. А. –1974. – №2. – С.23-27.

 

Тацій Р.М. До побудови характеристичних рядів багатопараметричних континуальних систем / Р.М. Тацій  //Доповіді АН УРСР.  Сер. А. –1974. – №9. – С.819-821.

 

Тацій Р.М. О двусторонних оценках высших собственных значений многопараметрических задач / Р.М. Тацій , Л.М. Зорій // Мат. методы и физ.-мех. поля. – 1981.–№2.– С.165-167

 

Тацій Р.М. О сочетании методов Ритца и характеристических рядов в самоспряженных задачах многочленного класса / Р.М. Тацій   // Мат. методы и физ.-мех. поля. – 1982.– №14.– С.16-19.

 

Тацій Р.М. До дослідження коливань і стійкості систем з кусково-змінним розподілом параметрів / Р.М. Тацій , М.Ф. Стасюк  // Доповіді АН УРСР.  Сер. А. –1982. – №5. –

С.154 -157.

 

Тацій Р.М. Структура решений обобщенного уравнения Бесселя на конечном интервале / Р.М. Тацій , Б.Б. Пахолок  // Дифференциальные уравнения и их приложения. – Вестн. Львов. политехн. ин-та. – 1983.№172. – С.106-108

 

Андріюк Б.Я. Построение характеристического ряда задачи на собственные значения для квазидифференциального уравнения 2-го порядка / Б.Я. Андріюк , М.Ф. Стасюк , Р.М. Тацій  // Мат. Методы и физ.-мех. поля. – 1983.–№17.– С.33-37.

 

Стасюк М.Ф.Структура решений  обобщенного квазидифференциального уравнения 2-го порядка / М.Ф. Стасюк , Р.М.Тацій  // Дифференциальные уравнения и их приложения. – Вестн. Львов. политехн. ин-та. – 1984.№182. – С.120-122.

 

Тацій Р.М. Свойства функции Коши дифференциального уравнения с суммируемыми коэффициентами / Р.М. Тацій , В.В. Кісілевич  //  Дифференциальные уравнения и их приложения. – Вестн. Львов. политехн. ин-та. – 1985.№192. – С.48-50.

 

Стасюк М.Ф. Корректные дифференциальные системы с мерами / М.Ф. Стасюк , Р.М.Тацій  // Дифференциальные уравнения и их приложения. – Вестн. Львов. политехн. ин-та. – 1988.222. – С.89-90

 

Тацій Р.М.  Про апроксимацію розв’язків диференціальних рівнянь з мірами / Р.М.Тацій Р.М В.В. Іщук , В.В. Кісілевич  //  Математика і механіка. – Вісн. Київ. ун-ту. –  1990. – №32.    С.128-131.

 

Стасюк М.Ф. Про одну систему завантажених інтегро-диференціальних рівнянь типу Вольтера / М.Ф. Стасюк ,Р.М.  Тацій   // Диференціальні рівняння та їх застосування . – Вісн. Львів. політехн.ін-ту. – 1990. – № 242.– С.91-92

 

Тацій Р.М. Про структуру фундаментальної матриці квазідиференціального рівняння

/  Р.М. Тацій , Б.Б.  Пахолок   // Доповіді АН УРСР.  Сер. А. –1989. – №4. – С.25-28.

 

Тацій Р.М. Про порядок узагальнених функцій в правих частинах квазідиференціальних рівнянь / Р.М. Тацій , Б.Б. Пахолок  // Доповіді АН УРСР.  Сер. А. –1991. – №1. – С.16-19.

 

Тацій Р.М. Нелінійні диференціальні системи з мірами  / Р.М. Тацій , М.Ф. Стасюк

 //   Диференціальні рівняння та їх застосування . – Вісн. Львів. політехн.ін-ту. – 1993. – № 269.– С.182-184.

 

Про аналітичну залежність розв’язків лінійного диференціального рівняння з мірами від параметра / Р.М. Тацій ,В.В. Кісілевич , Б.Б.Пахолок ., М.Ф.Стасюк  //  Волинський математичний вісник.–– 1995. –Вип.. 2. – С.165-167.

 

Тацій Р.М. Про спектральні властивості однієї дискретно-неперервної крайової задачі 

 / Р.М. Тацій , В.В. Кісілевич , М.Ф.Стасюк   // Вісник ДУ «Львівська політехніка»: Прикл. математика. – 1996. – № 229. – С. 165-170.         

 

Тацій Р.М. Дискретно-неперервні крайові задачі для узагальненого квазідиференціального рівняння 2-го порядку / Р.М. Тацій ,  В.В. Мазуренко   //  Вісник Прикарпатського університету .сер. «Природничі науки». –1998.– С.

 

Тацій Р.М.  Неоднорідна дискретно-неперервна крайова задача для векторного КДР

/ Р.М. Тацій ,  В.В. Кісілевич , М.Ф. Стасюк  //  Вісник ДУ «Львівська політехніка»: Прикл. математика. – 1998. – № 346. – С. 120-124.    

 

Тацій Р.М. Про апроксимацію розв’язків дискретно-неперервних крайових задач

 / Р.М. Тацій , М.Ф. Стасюк , В.В.Кісілевич   //    Вісник ДУ «Львівська політехніка»: Прикл. математика. – 1999. – № 364. – С. 163-173.

 

Узагальнені дискретно-неперервні крайові задачі для векторного квазідиференціального рівняння 4-го порядку   / Р.М. Тацій , М.Ф. Стасюк ., В.В.Кісілевич  , В.В. Мазуренко

 //  Вісник ДУ «Львівська політехніка»: Прикл. математика. – 2000. – № 407. – С. 21-27.

 

Тацій Р.М. Про порядок зростання розв’язків звичайного диференціального рівняння з узагальненими коефіцієнтами як функцій параметра  / Р.М. Тацій , М.Ф. Стасюк ,

 В.В. Мазуренко  //   Вісник ДУ «Львівська політехніка»: Прикл. математика. – 2000. – № 411. – С. 311-317.

 

Тацій Р.М. До дослідження стійкості стержнів під дією неконсервативних сил /, Р.М. Тацій  , О.Р. Давидчак // Вісник НУ  «Львівська політехніка»  «Теорія і практика будівництва». – 2000. – № 409. – С. 164-167.

 

Тацій Р.М. Дискретно-неперервні крайові задачі для квазідиференціальних рівнянь парного порядку / Р.М. Тацій , В.В. Мазуренко  // Методы и физ.-мех. поля. – 2001.– Т.44,  №1.– С.43-53.

 

Тацій Р..М. Дискретно-неперервні крайові задачі для квазідиференціальних рівнянь непарного порядку / Р.М. Тацій , В.В.Мазуренко // Математичні студії. – 2001.– 16. –№1. – С.61-75.

 

Тацій Р.М. Розрахунок дискретно-неперервних стрижневих систем  / Р.М. Тацій,

О.Р. Давидчак  // Вісник НУ  «Львівська політехніка»  «Теорія і практика будівництва». – 2002. – № 462. – С. 145-149.

 

Мазуренко В.В. О разрешимости неоднородной граничной задачи для дифференциальной системы с мерами / В.В. Мазуренко , Р.М. Тацій  // Дифференц. уравнения. – 2003. –Т.39. – №3.– С.328-336.

 

Махней А.В. Асимптотика собственных значений и собственных функций сингулярного квазидифференциального оператора на конечном интервале / А.В. Махней , Р.М. Таций

// Дифференц. уравнения. – 2003. –Т.39. – № 8.– С.1044-1051.

 

Махней О.В. Розвинення за власними вектор-функціями у випадку простих власних значень сингулярного квазідиференціального оператора / О.В. Махней, Р.М. Тацій  // Мат. методи та фіз..-мех. поля.  2004. – 47, №3. – С. 16-27.

 

Тацій Р.М. Конструкція елементів фундаментальної матриці квазідиференціальних рівнянь з узагальненими коефіцієнтами / Тацій Р.М., Стасюк М.Ф., Кісілевич В.В. //   Вісник НУ «Львівська політехніка»:Фіз.-мат. науки.– 2004.–№ 518. – С.30-35.

 

Давидчак О.Р. Розв’язок задач динаміки і стійкості стержневих систем з дискретно-неперервним розподілом параметрів / О.Р. Давидчак, Р.М. Тацій  //  ZESZYTY NAUKOVE Politechniki Rzeshowskej. Budownictwo i inzyneria srodowiska. – Rzeshow, 2004. – Z.37. – С. 57-60.

 

Давидчак О.Р. Розв’язання задач динаміки дискретно-неперервних стрижневих систем методом граничних елементів з апроксимацією коефіцієнтів диференціальних рівнянь

 / О.Р. Давидчак, Р.М. Тацій  , Т.І. Ушак // Вісник НУ  «Львівська політехніка»  «Теорія і практика будівництва». – 2004. – № 495. – С. 62-64.

 

Тацій Р.М. Метод дискретизації  в задачах стійкості стрижнів змінної жорсткості / Р.М.Тацій, Т.І. Ушак  // Вісник НУ  «Львівська політехніка»  «Теорія і практика будівництва». – 2005. – № 545. – С. 178-181.

 

 

Махней О.В. Разложение по собственным функциям в случае простых собственных значений сингулярного квазидифференциального оператора / О.В. Махней, Р.М. Тацій  //

Дифференц. уравнения. – 2003. –Т.42. – №2.– С.179-187.

 

Стасюк М.Ф. Матричні інтегральні рівняння та диференціальні системи з мірами / М.Ф.Стасюк, Р.М. Тацій //  //   Вісник НУ «Львівська політехніка»:Фіз.-мат. науки.– 2004.–

№ 566. – С.33-40.

 

Тацій Р.М. Еквівалентна рекурентна формула для узагальненого квазідиференціального рівняння 4-го порядку / Р.М. Тацій, О.О. Власій // // Методы и физ.-мех. поля. – 2006.– Т.49, №4.– С.49-55.

 

Тацій Р.М. Еквівалентна рекурентна формула для узагальненого квазідиференціального рівняння та її застосування / Р.М. Тацій, О.О. Власій // Доповіді НАН України. – 2007. – № 9. – С. 17-20.

 
Давидчак О.Р. Динаміка стержневих систем із дискретно-неперервним розподілом параметрів/ О.Р. Давидчак, Р.М. Тацій //  Збірник наукових праць.Діагностика, довговічність та реконструкція мостів і будівельних  конструкцій. – Львів.: Каменяр.– 2006. – Вип.8. – С.17-22.
 
Мазуренко В.В. Про властивості матриці Гріна системи з дискретно-неперервним розподілом параметрів / В.В. Мазуренко, Р.М. Тацій //
Вісник Прикарпатського університету: Математика. Фізика.– 2007.–Вип.3. –С. 21-29.
 

Частково вироджені та вироджені квазідиференціальні рівняння / Р.М.Тацій, М.Ф.Стасюк, О.О.Власій, М Живачинські // Вісник НУ «Львівська політехніка»:Фіз.-мат. науки.– 2007.–

№ 601. – С.18-27.

 

Махней О.В. Разложение по собственнім функціям в случае простіх собственніх зніачений сингулярного квазидифференциального оператора / О.В. Махней, Р.М. Таций // Дифференц. уравнения. – 2006. –Т.42. – № 8.– С.179-187.

 

Махней О.В. Асимптотика власних значень  крайової задачі для векторного квазідиференціального рівняння / О.В. Махней, Р.М. Таций // Вісеник Одепськ. Нац.. ун-ту Мат. і мех.. – 2007. – Т.12, вип.. 7. – С. 110-120.

 

Боднар Г.Й. Рекурентні співвідношення в прикладних задачах / Г.Й. Боднар, М.Ф. Стасюк, Р.М. Тацій // Вісник ЛДУ БЖД. – 2007. - № 1. – С.

 

Тацій Р.М. Про властивості матриці Гріна системи з дискретно-неперервним розподілом параметрів./ Р.М. Тацій , В.В. Мазуренко, М.Ф. Стасюк  // Вісник Прикарпатського університету. Математика.Фізика. – 2007 –Вип. ІІІ. – С.21-29.

 

Махней О.В. Асимптотична поведінка власних значень і власних функцій крайової задачі для сингулярного квазідиференціального рівняння / О.В. Махней, Р.М. Таций // Математичні студії. – 2008.– Т.29. –№2. – С.165-174.

 

Махней А.В.  Функция Грина краевой задачи для векторного квазидифференциального уравнения с мерами и ее свойства / О.В. Махней, Р.М. Таций // Сб. научн. Трудов Актуальные проблемы математики. – Гродно: ГрГУ им. Я. Купалы, 2008. –С. 120-133.

 

Тацій Р.М. Метод дискретизації в задачах про вільні коливання стрижневих систем із дискретно-неперервним розподілом параметрів / Р.М. Тацій, Т.Ы Ушак // Науково-виробничий журнал «Будівництво України». –№4. – 2008. – С.39-44.

 

Махней О.В. Асимптотика собственных значений краевой задачи для векторного сингулярного дифференциального уравнения / О.В. Махней, Р.М. Таций // Дифференц. уравнения. – 2009. –Т.45. – № 6.– С.788-796.

 

Тацій Р.М. Метод дискретизації в задачі про вільні коливання  димової труби змінного перетину з урахуванням власної ваги / Р.М. Тацій, Т.І. Ушак // Пожежна безпека: Зб. наук. праць.  Л., 2008. – № 12.С. 174 - 181.

 

Тацій Р. Метод дискретизації в задачах про втрату стійкості  однопрльотних стрижнів зі змінни ми параметрами  / Р.Тацій , Т. Ушак // Фіз.-мат. моделювання та інформаційні технології. – 2009. – Вип. 9. – С. 107-117.

 

Тацій Р.М.  Метод дискретизації в задачах стійкості стрижневих систем  змінної жорсткості / / Р.Тацій , Т. Ушак // //   Вісник НУ «Львівська політехніка»:Фіз.-мат. науки.– 2009.–№ 643. – С.57-63.

 

Тацій Р.М. Математична модель певного класу дискретно-континуальних задач / Р.М. Тацій, М.Ф. Стасюк // Пожежна безпека: Зб. наук. праць.  Л., 2009. – № 3.С. 76 - 82.

 

Власій О.О  Структура розв’язків узагальнених систем з кусково-змінними коефіцієнтами / О.О. Власій, М.Ф. Стасюк, Р.М. Тацій // Вісник НУ «Львівська політехніка»:Фіз.-мат. науки.– 2009.–№ 3. – С.76-82.

 

Таций Р.М.  . Приближенный метод решения обобщенных систем / Таций Р.М., Стасюк М.Ф., Власий О.О. //  Сб. научн. Трудов Актуальные проблемы математики. – Гродно: ГрГУ им. Я. Купалы, 2009. – С.182-198.

 

Власій О.О. Об одном классе дискретно-непрерывных задач  для векторных квазидифференциальных уравнений / О.О.Власий, В.В. Мазуренко, Р.М.Таций // Сб. научн. Трудов Актуальные проблемы математики. – Гродно: ГрГУ им. Я. Купалы, 2009. – С.19-36.

 

 Тацій Р.М.  Розв’язання задач про втрату стійкості стрижнів з дискретно-неперервним розподілом параметрів методом дискретизації / Р.Тацій , Т. Ушак // Машинознавство. – 2010. –№ 3-4. – С. 37-43.

 

Тацій Р. Вільні коливання стрижневих систем із дискретно-неперервним розподілом параметрів /  Р.Тацій , Т. Ушак // Фіз.-мат. моделювання та інформаційні технології. – 2010. – Вип. 11. – С. 179-188.

 

Мазуренко В.В. On Boundary Value Problem for the System of Ordinary Differential Equations with Distributions Coefficients / В.В. Мазуренко , М.Ф. Стасюк ,Р.М.  Тацій  // Математичні студії. – 2009.– Т.31. –№1. – С.65-74.

 

Тацій Р.М. Моделювання дискретно-континуальних системю Основи концепції квазіпохідних / / Р.М. Тацій , М.Ф. Стасюк , В.В. Мазуренко // // Фіз.-мат. моделювання та інформаційні технології. – 2009. – Вип. 10. – С. 7-37.

 

Махней О.В. Розвинення за власними вектор-функціями у випадку простих власних значень сингулярного диференціального оператора / О.В. Махней, Р.М. Тацій // Карпатські математичні публікації. – 2011. – Т. 3, № 1. – С. 94 - 105.

 

Тацій Р.М. Моделювання температурного поля в двошаровому захисному кожусі пожежного устаткування / Р.М. Тацій, О.В. Руденко // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів, ЛДУ БЖД, 2011. – № 18. – С. 153 - 158.

 

Тацій Р.М.   Условия разрешимости многоточечной задачи для обобщенной дифференци-

альной системы / Р.М. Тацій, В.В.Мазуренко // Доклады Национальной академии наук Беларуси. – 2011. – Т. 55, 3. – С. 12 15.

 

 

 

Розділ  V

 

СТатті в міжнародних виданнях

____________________________________________________________

 

Тацій Р..М. Дискретно-неперервні крайові задачі для квазідиференціальних рівнянь непарного порядку / Р.М. Тацій , В.В.Мазуренко // Математичні студії. – 2001.– 16. –№1. – С.61-75.

 

Махней О.В. Разложение по собственным функциям в случае простых собственных значений сингулярного квазидифференциального оператора / О.В. Махней, Р.М. Тацій  //

Дифференц. уравнения. – 2003. –Т.42. – №2.– С.179-187.

 

Махней А.В. Асимптотика собственных значений и собственных функций сингулярного квазидифференциального оператора на конечном интервале / А.В. Махней , Р.М. Таций

// Дифференц. уравнения. – 2003. –Т.39. – № 8.– С.1044-1051.

 

Мазуренко В.В. О разрешимости неоднородной граничной задачи для дифференциальной системы с мерами / В.В. Мазуренко , Р.М. Тацій  // Дифференц. уравнения. – 2003. –Т.39. – №3.– С.328-336.

 

Makhnei A.V.  Eigenfunction Expansions for a Singular Quasidifferential Operator with Simple Eigenvalues /  A.V.Makhnei , R.M. Tatcij  //   Differential Equations. – 2006.–V.42,No 2.– Pp.193-201.

 

Тацій Р.М. Еквівалентна рекурентна формула для узагальненого квазідиференціального рівняння таїї застосування / Р.М. Тацій, О.О. Власій // Доповіді НАН України. – 2007. – № 9. – С. 17-20.

 

Махней О.В. Асимптотична поведінка власних значень і власних функцій крайової задачі для сингулярного квазідиференціального рівняння / О.В. Махней, Р.М. Таций // Математичні студії. – 2008.– Т.29. –№2. – С.165-174.

 

Мазуренко В.В. On Boundary Value Problem for the System of Ordinary Differential Equations with Distributions Coefficients / В.В. Мазуренко , М.Ф. Стасюк ,Р.М.  Тацій  // Математичні студії. – 2009.– Т.31. –№1. – С.65-74.

 

 

Makhnei A.V. Asymptotics of the Eigenvalues of a Boundary Value Problem for a Vector Singular Differential Equations /  A.V.Makhnei , R.M. Tatcij  //  - Differential Equations. 2009. –V.45,No 6. – Pp.805-813.

 

 

Тацій Р.М.   Условия разрешимости многоточечной задачи для обобщенной дифференци-

альной системы / Р.М. Тацій, В.В.Мазуренко // Доклады Национальной академии наук Беларуси. – 2011. – Т. 55, 3. – С. 12 15.

 

 

 

 

 

 

Розділ VI

 

Матеріали і Тези науково-практичних конференцій

________________________________________________________________________________

 

 

Таций Р.М.  Рекуррентные схемы для квазидифференциальных уравнений с мерами / Р.М. Таций, В.В. Кисилевич // Всесоюзн. конф. «Новые подходы к решению дифференциальных уравнений». – г.Дрогобыч. – 1987.– Тез. докл.– С.59-60.

 

Таций Р.М. О приближенном решении линейных дифференциальных систем с обобщенными коэффициентами / Р.М. Таций, Б.Б. Пахолок // Всесоюзн. конф. «Новые подходы к решению дифференциальных уравнений». – г.Дрогобыч. – 1989.– Тез. докл.

 

Стасюк М.Ф. Однозначно определенные неоднородные дифференциальные уравнения с мерами / Стасюк М.Ф., Таций Р.М.// Всесоюзн. конф. «Разрывные динамические системы». – Киев. – 1989.– Тез. Докл.– С.53.

 

Таций Р.М. Квазидифференциальные уравнения с обобщенными коэффициентами / Р.М. Таций // Уральская региональная конф. «Функционально-дифференциальные уравнения и их приложения». –Уфа. – 1989.– Тез. докл. – С. 146.

 

Стасюк М.Ф. Условия разрешимости обобщенной многоточечной задачи/ Стасюк М.Ф., Таций Р.М. // Всесоюзн. конф. «Разрывные динамические системы». – Киев. – 1990.– Тез. докл.– С. 42.

 

Таций Р.М. О разложении по собственным векторам обобщенной дифференциальной системы / Р.М. Таций , В.В. Кисилевич //// Всесоюзн. конф. «Разрывные динамические системы». – Киев. – 1990.– Тез. докл. – С. 26-27.

 

Стасюк М.Ф. Дифференциальные уравнения с обобщенными коэффициентами и дискретно-непрерывные краевые задачи / М.Ф. Стасюк, Р.М. Таций // Всесоюзн. конф. «Новые подходы к решению дифференциальных уравнений». – г.Дрогобыч. – 1991.– Тез. докл.– С.135.

 

Таций Р.М.   Свойства функции Грина обобщенного квазидифференциального уравнения / Р.М. Таций, В.В. Кисилевич // Шк. «Современные методы в теории краевых задач»: Тез.докл. –М, 1992. – С.87-88.

 

Таций Р.М.  О разрешимости краевой задачи для обобщенной дифференциальной системы / Р.М. Таций // Шк.  «Теория функций. Дифференциальные уравнения в математическом моделировании» : Тез. докл.–  Воронеж.–  1993.– С.127.

 

Тацій Р. Про стійкість за першим наближенням узагальненої диференціальної системи / Р.Тацій // Всесоюзн. конф. «Нові підходи до розв’язання  диференциальних рівнянь»: Тез. доп. – Київ: – 1994.– С. 164.

 

Тацій Р.М.  Дискретно-неперервні крайові задачі для векторних квазідиференціальних рівнянь / Р.М. Тацій // Друга наукова сесія відділення «Математика» АН ВШ України: Київ.– 1995.– Тези доп.– 1 с.

 

Тацій Р.М. Диференціальні рівняння з мірами: основні результати і задачі / Р.М. Тацій // Всеукраїнська наукова конференція «Розробка та застосування математичних методів в науково-технічних дослідженнях», присвячена 70-річчю від дня народження проф.. Казімірського П. С.:Львів.– 1995.–  Тез. доп.– С.54-55.

 

Тацій Р.М. Дискретно-неперервна крайова задача для векторного квазідиференціального рівняння 4-го порядку / Р.М. Тацій, М.Ф. Стасюк // Наукова конференція «Нелінійні проблеми аналізу»: Івано-Франківськ, Тез. доп. – 1996. – С. 73.

 

Пахолок Б.Б. Про стійкість диференціальних рівнянь з мірами / Б.Б. Пахолок ,Р.М. Тацій //  

V Міжнар. наук.  конф. ім.. акад.. М. Кравчука: Матеріали конф.– Київ.– 1996.– С.

 

Давидчак О.Р. Про оптимальне розташування мас на консолі при авто коливній втраті стійкості / О.Р. Давидчак, Р.М. Тацій // 5-th International Scientific ConferenceCurrent issues of civil and environmental engineering”.– Rzeszuw. –Тез. доп. – 2000. – С.547-550.

 

Давидчак О.Р. Про оптимальне розташування мас на літальному апараті при дії стежачої сили / О.Р. Давидчак, Р.М. Тацій / /5-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові.– тез. доп.– 2001.– С.69.

 

Давидчак О.Р. Динамічна стійкість конструкції при дії слідкуючої сили в умовах вільного польоту / О.Р. Давидчак, Р.М. Тацій // 6-та Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми будівництва та інженерії довкілля»: Львів.–2001.– С.368-372.

 

Makhnei A.V.   Green Function  Оf  The Singular Quasidifferential Operator And Its Properties

 /  A.V.Makhnei , R.M. Tatcij  //  Міжнародна школа-семінар «Ланцюгові дроби, їх узагальнення та застосування». – УжНУ. – 2002. – С.22-24.

 

Tatcij  R.M.  The Construction Of The Couchy Function For Quasidifferential Equations With Distributions /  R.M. Tatcij  ,  Niewiadomska I., Stasiuk M.// Міжнародна школа-семінар «Ланцюгові дроби, їх узагальнення та застосування». – УжНУ. – 2002. – С.28-29.

 

Тацій Р.М.  Диференціальні рівняння в узагальнених функціях і дискретно-неперервні крайові задачі / Р.М. Тацій // VI Міжнародна наукова конференція «Математичні проблеми механіки неоднорідних структур»: Львів. Тез. доп. – 2003.– С.532.

 

Mazyrenko V. V  Integrable-square solutions of vector quasidifferential equations /     V.V.Mazyrenko , R.M.Tatsiy // IX International Scientific Kravchuk Conference (16-19 May 2002, Kyiv): Conference materials. – 2002. – P. 322.

 

 

Тацій Р.М.  Про розв’язальніст систем лінійних однорідних диференціальних рівнянь зі сталими коефіцієнтами комбінованим методом підстановки / Р.М. Тацій, М.Ф. Стасюк, Л.П. Швець // Всеукраїнська наукова-методична конференція «Математика. Актуальні проблеми навчання, викладання і застосування в науковій та інженерній творчості», тези доп.– Львів. –2002. –С. 59.

 

 

Тацій Р.М. Узагальнена схема Аткінсона як метод дослідження дискретно-неперервних крайових задач /  Р.М. Тацій, В.В. Мазуренко // Міжнародна конференція «Шості Боголюбівські читання», Тез. доп.  – Чернівці. – 2003. – С. 134.

 

Тацій Р.М. Крайова задача для системи сингулярних квазідиференціальних рівнянь / Р.М. Тацій, М.Ф. Стасюк, В.В. Мазуренко // III Всеукраїнська наукова конференція «Нелінійні проблеми аналізу», тези доп.– Івано-Франківськ. – 2003. – С. 65.

 

Тацій Р.М. . Експоненціальна стійкість квазілінійних диференціальних рівнянь з мірами / Р.М. Тацій, Б.Б. Пахолок, М.Ф, Стасюк // X Міжнародна конференція ім.. акад.. М. Кравчука, Мат. конф..– Київ. – 2004. – С. 524.

 

Тацій Р.М. Структура нормальної фундаментальної системи розв’язків звичайного лінійного диференціального рівняння / Р.М. Тацій, М.Ф. Стасюк // Методичні проблеми викладання математики у вищих навчальних закладах», Львівський технічний коледж, тези доп. –2004. – 3 с.

Тацій Р.М.  Розв’язок задач динаміки і стійкості стержневих систем із дискретно-неперервним розподілом параметрів / Р.М. Тацій , О.Р. Давидчак // Zeszyty naukowe Politechniky Rzeszowskej, Budownictwo I inzynerija srodowiska, Rzeshow, 211, z. 37. – 2004. – С. 57-60.

 

Махней О.В.  Асимптотика власних значень крайової задачі для сингулярного квазідиференціального рівняння / О.В. Махней, Р.М. Тпцій // Міжнародна математична конференція ім.. В. Я. Скоробагатька : тез. доп. – Львів: ІППММ ім. Я. С. Підстригала,2004. – С. 141.

 

Тацій Р.М. Побудова розв’язків узагальнених диференціальних рівнянь з кусково-змінними коефіцієнтами / Р.М. Тацій, М.Ф. Стасюк // Методичні проблеми викладання математики у вищих навчальних закладах», Львівський технічний коледж, тези доп. –2005. – 4 с.

 

Тацій Р.М. Solution Of Dynamic Problems And Problems Of Durability In Discrete-Continuous Framed Structure / Р.М. Тацій , О.Р. Давидчак // 10-th Scientist Conference Rzeszow-Lviv-Kosiceю – Kosice, Slovakia.– 2005. – 7 с.

 

Тацій Р.М.  Еквівалентна рекурентна формула для квазідиференціальних рівнянь з мірами / Р.М. Тацій, О.О. Власій // Международная конференция «Интегральные уравнения и их применения», тез. докл.– Одесса. – 2005. – С. 21.

 

Тацій Р.М.  Асимптотика власних значень крайової задачі для векторного сингулярного квазідиференціального рівняння / Р.М. Тацій, О.В. Махней // Международная конференция «Интегральные уравнения и их применения», тез. докл. – Одесса – 2005. – С. 98.

 

Тацій Р.М. Рекурентні послідовності для обчислення арифметичних коренів / Р.М. Тацій, М.Ф. Стасюк // Методичні проблеми викладання математики у вищих навчальних закладах», Львівський технічний коледж, тези доп. –2006. – С. 40-42..

 

 Власій О.О. Вироджені квазідифереціальні рівняння / О.О. Власій, Р.М. Тацій // Одинадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука, матеріали конференції. – Київ. – 2006. – С. 972.

 
Стасюк М.Ф. Про еквiвалентнiсть двох означень матричного некласичного iнтеграла Рiмана-Стiльтьєса/М.Ф. Стасюк, Р.М. Тацій //Диференціальні рiвняння та iх застосування , Мiжнародна конференцiя, 11-14 жовтня 2006 року , Тези доповiдей. – 
Чернiвцi: Рута, 2006.– С.160.
 
Тацій Р.М.  Розв’язки вироджених квазідиферецніальних рівнянь/ Р.М. Тацій, О.О. Власій // Диференціальні рiвняння та iх застосування , Мiжнародна конференцiя, 11-14 жовтня 2006 року , Тези доповiдей. – Чернiвцi: Рута, 2006.– С.167.
 
Пахолок Б.Б. Поширення методу Шварца  на рівняння Гельмгольца в областях складної форми / Б.Б. Пахолок, М.Ф. Стасюк, Р.М. Тацій //           Міжнародна наукова конференція «Математичний аналіз і диференціальні рівняння та їх застосування», 18-23 вересня 2006. – Ужгород. – С. 178-179. 

 

Таций Р.М.  Интегрируемые с квадратом решения  систем дифференциальных уравнений с мерами/ Р.М. Таций, В.В. Мазуренко // Актуальные проблемы анализа: Тез.док.Гродно7-10 апреля 2009 – С.82-84.

 
Тацій Р.Розрахунок температурних полів і напружень у багатошарових циліндричних структурах з дискретно-неперервним розподілом джерел тепла/ Р. Тацій, Б. Воробець, Т. Дячун // Праці 10-го Міжнарод-ного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові.  Львів,– 2011. – С. 179 – 180.
 

Мазуренко В.В.  Про багатоточкову задачу для узагальненої диференціальної системи /

В.В. Мазуренко, Р.М. Тацій // Міжнародна математична конференція ім.. В.Я.Скоробагатька.-Тези доповідей. – 19-23 вересня 2011. м.Дрогобич, Україна.- С.199.

 

Тацій Р.М.  Про можливість вимірювання температури в недоступних місцях / Р.М. Тацій , М.Ф. Стасюк // Методичні проблеми викладання математики у вищих навчальних закладах», Львівський технічний коледж, тези доп. –2011. – С. 30-34..

 

 

 

 

Розділ VII

 

Методичні рекомендації

________________________________________________________________________________

 

Таций Р. М.  Методические указания и задания к расчетно-графической работе по разделу «Применение векторов к решению геометрических задач» / Р.М. Таций , В.Й.Малкуш  // 

В-во Львів. політехн. ін-ту, Львів, 1984. – 32 с..

 

Гук В. Н. Методичні вказівки та завдання до розрахунково-графічної роботи з розділу «Кратні інтеграли» / В.Н. Гук, В.М. Колісник., Р.М.Тацій // В-во Львів. політехн. ін-ту, Львів, 1985. – 32 с.

 

Клюйник І. Ф. Звичайні диференціальні рівняння. Методичні вказівки та завдання до курсу «Вища математика» для самостійної роботи студентів інженерно-технічних спеціальностей, Ч.ІІ / І.Ф.Клюйник , І.П.Пустомельніков , Р.М.Тацій  // В-во Львів. політехн. ін-ту, Львів, 1989. – 36 с.

 

Тацій Р. М. Вища математика. Методичні вказівки і контрольні завдання для студентів заочної форми навчання, Ч.І /  Р.М. Тацій , Ю.Р. Батюк .//   В-во Львів. політехн. ін-ту, Львів, 1990. – 88 с.

 

Тацій Р. М. Вища математика. Методичні вказівки і контрольні завдання для студентів заочної форми навчання, Ч.ІІ /  Р.М. Тацій , Ю.Р. Батюк .//   В-во Львів. політехн. ін-ту, Львів, 1990. – 67 с.

 

Кісілевич В. В. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення теми «Матриці та визначники. Системи лінійних рівнянь» з курсу «Лінійна алгебра та аналітична геометрія» для курсантів військового відділення / В.В.  Кісілевич ,  Р.М. Тацій .// В-во Львів. політехн. ін-ту, Львів, 1995. – 44 с.

 

Стасюк М. Ф. Елементи теорії рівнянь математичної фізики. Типові розрахунки з методичними вказівками / М.Ф.  Стасюк , Р.М. Тацій //  В-во Львів. політехн. ін-ту, Львів, 1996. – 20 с.

 

Гануліч В. К.  .Диференціальне числення. Методичні вказівки та завдання до розрахунково-графічної роботи з курсу «Вища математика» для студентів інженерно-технічних спеціальностей / В.К. Гануліч ,  А.З. Мохонько , Р.М. Тацій // В-во Львів. політехн. ін-ту, Львів, 1996. – 28 с.

 

Тацій Р. М.  .Рівняння математичної фізики. Методичні вказівки та індивідуальні завдання для студентів інженерно-технічних спеціальностей / Р.М.  Тацій , І.О. Бобик, М.Ф. Стасюк //  В-во Львів. політехн. ін-ту, Львів, 1997. – 40 с.

 

Тацій Р. М.  .Розрахунок масивної підпірної стінки /  Р.М.Тацій , О.Р.Давидчак  // В-во Львів. політехн. ін-ту, Львів, 1999. – 20 с.

 

Тацій Р. М. .Кінематичний аналіз визначення реакцій опор / Р.М.Тацій , Ю.І. Ісаєв ,

О.Р. Давидчак  // В-во Львів. політехн. ін-ту, Львів, 2000. – 20 с.

 

Тацій Р. М  Динамічний розрахунок плоских стержневих систем методом скінчених елементів для студентів напрямку 6.0921 «Будівництво», спеціальності 7.092107 «Мости і транспортні тунелі» / Р.М. Тацій , І.З. Бутринський //  Львів: НУ «Львівська політехніка», 2000. – 23 с.

 

Тацій Р. М.  .Розрахунок стрижневих систем для студентів спеціальності «Архітектура» /

Р.М.  Тацій , Ю.І. Ісаєв , О.Р. Давидчак //Львів: НУ «Львівська політехніка», 2001. – 18 с.

 

Застосування методів системного аналізу при розв’язуванні задач будівництва для студентів спеціальності «Будівництво» /Р.М. Тацій , Ю.І. Ісаєв , О.Р. Давидчак ,

М.І. Задворняк , В.К. Шиндер //  Львів: НУ «Львівська політехніка», 2002. – 22 с.

 

Тацій Р. М.    Основи розрахунку двовимірного напружено-деформованого стану елементів споруд методом скінчених елементів для студентів напрямку 6.0921 «Будівництво», спеціальності 7.092107 «Мости і транспортні тунелі» / Р.М. Тацій , І.З. Бутринський //   Львів: НУ «Львівська політехніка», 2003. – 23 с.

 

Математичне моделювання.  Методичні вказівки та завдання для слухачів-магістрів   факультету заочного та дистанційного навчання. / Р.М. Тацій, Г.Й. Боднар, М.Ф. Стасюк, О.В. Меншикова // ЛДУ БЖД. –  2007. –17 с.

 

Прикладна математика. Методичні вказівки та завдання для слухачів-магістрів   факультету заочного та дистанційного навчання. / Р.М. Тацій, Г.Й. Боднар, М.Ф. Стасюк, О.В. Меншикова // ЛДУ БЖД. –  2007. –17 с.

 

 

Теорія ймовірностей та математична статистика. Методичні вказівки та завдання для курсантів та студентів напряму підготовки  6.092800  «Пожежнв безпека», «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи» / Під редакцією Р.М. Тація   ЛДУ БЖД. – 2008, 56 с.

 

Стасюк М.Ф.  Диференціальне числення. Методичні вказівки та завдання для курсантів та студентів !-го курсу напряму підготовки 6.170 103  «Інформаційна безпека» / М.Ф. Стасюк, Р.М. Тацій  // ЛДУ БЖД. – 2008. –30  с.

 

Стасюк М.Ф.  Статистичний аналіз. Методичні вказівки та завдання для магістрів   факультету заочного та дистанційного навчання  напряму підготовки 6.092800 «Пожежна безпека» / М.Ф. Стасюк, Р.М. Тацій  // ЛДУ БЖД. – 2010. – 87 с.

 

 

 

Розділ X

 

Дисертації на здобуття

наукового ступеня доктора наук

Захищені працівниками університету

 

 

 

Тацій Р.М.  Дискретно-неперервні крайові задачі для диференціальних рівнянь х мірами:    дис…. докт. фіз..-мат наук : 01.01.02  / Тацій Роман Мар’янович. – Львів. – 1994. – 269 с.

 

 

Дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата наук , що були підготовлені

під керівництвом науковців ЛДУ БЖД

 

 

Пахолок Б.Б.  Квазидифференциальные уравнения  с обобщенными функціями в коэффициентах и правой части : дис. …канд. ф.-м. н: 01.01.02  / Пахолок Богдан Богданович. – Черновцы, 1990. – 113 с. (Наук. кер.  – канд.. ф.-м. н. Таций Р.М.).

Кісілевич В.В.    Дискретно-неперервні крайові задачі для квазідиференціальних рівнянь: дис. …канд. ф.-м. н: 01.01.02  / Кісілевич Володимир Васильович. – Л. 1992. – 110 с. (Наук. кер.  – канд.. ф.-м. н. Тацій Р.М.).

Мазуренко В.В.  Дискретно-неперервні крайові задачі для  узагальнених квазідиференціальних рівнянь: дис. …канд. ф.-м. н: 01.01.02  / Мазуренко  Віктор Володимирович. – Л. 2002. – 139 с. (Наук. кер.  – д. ф.-м. н. Тацій Р.М.).

Махней О.В.  Сингулярні квазідиференціальні  оператори на скінченому інтервалі : дис. …канд. ф.-м. н: 01.01.02  / Махней Олександр Володимирович. – Одеса. 2004. – 147 с. (Наук. кер.  – д. ф.-м. н. Тацій Р.М.).

Ушак Т.І.    Коливання та стійкість пружних систем з дискретно-неперервним розподілом параметрів : дис.  … канд.. техн. наук: 01.02.04 / Ушак Тарас Ігорович. – Луцьк. 2011. – 178 с. (Наук. кер.  – д. ф.-м. н. Тацій Р.М.).

 

 

 

 

 

 

 

.