Описание: Описание: Лічильник відвідувань

СПИСОК

науково-методичних праць ЛОЗИНСЬКОГО Ореста Ігоровича

з/п

Назва

Характер

роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

Станом на 14 грудня 2012 р.

1.

Проблеми і напрями розвитку єдиного інформаційного простору

друк.

Проблеми інтеграції національних закладів вищої освіти до Європейського освітнього середовища: зб. мат. Міжнар. наук.-метод. конф. Том 1 "Проблеми взаємної адаптації системи вищої освіти". – Харків : Вид-во "Форт". – 2012. – С. 51-54.

4

О.І. Лозинський,

Ю.І. Грицюк

2.

Структура сучасного інформаційно-освітнього середовища навчання

друк.

Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі : матер. 4-ої наук.-практ. конф., м. Львів, 20-22 листопада 2012 р. – Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка". – 2012. – С. 12-16.

5

О.І. Лозинський,

Ю.І. Грицюк

3.

Інформаційне забезпечення та функціональні можливості університетських електронних бібліотек

друк.

Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи: третя між нар. наук.-практ. конф.: [в 2ч.]. Ч. 1. /Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України та ін.; [за ред. М.М. Козяра, Н.Г. Ничкало]. – Львів : Вид-во ЛДУ БЖД, 2012. – С. 250-253.

4

М.Ю. Грицюк,

О.І. Лозинський

4.

Вплив туристичної діяльності на екологічну безпеку довкілля Українських Карпат

друк.

Екологічна безпека держави: тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів. м.Київ, 17-18 квітня 2012 р., Національний авіаційний університет / редкол. О.І. Запорожець та ін. – К. : Вид-во НАУ. – 2012. – С. 181-182.

2

М.Ю. Грицюк,

О.І. Лозинський

5.

Інформаційна система моніторингу за станом пожежної безпеки лісових масивів

друк.

Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності: зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. курс. і студ. – Львів : Вид-во ЛДУ БЖД, 2012. – С. 65-66.

2

В.В. Дека,

Д.С. Кріса

О.І. Лозинський

6.

Впровадження політики рольового розмежування доступу до інформаційних ресурсів у систему дистанційного навчання

прийнято до друку

Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : зб. наук. праць. – Львів : Вид-во ЛДУ БЖД. – 2012. – № 6. – С. ?-?. Фахове видання

8

З.П. Сташевський,
О.І. Лозинський,
Н.Є. Бурак

7.

Проблема набуття інформаційних навиків у системі вищої освіти МНС України

прийнято до друку

Віс­ник Львівсь­ко­го дер­жав­но­го уні­вер­си­те­ту без­пе­ки життєді­яль­нос­ті : зб. на­ук. праць. – Львів : Вид-во ЛДУ БЖД. – 2012. – № 6. – С. ?‑?. Фахове видання

12

Ю.І. Гри­цюк,

О.І. Ло­зин­ський