С П И С О К

наукових та навчально-методичних праць

Карабина Василя Васильовича

опублікованих у 2012 році

п/п

Назва

Харак­тер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1.       

Форми знаходження міді у ґрунтах в зоні техногенезу сміттє­звалищ

Друк

Наукові праці ДонНТУ. № 16 (206). – 2012. – С. 193-198.

Фахове видання

6

А. С. Войціхов­ська, В. Д. Погребен­ник

2.       

Особливості рекреації у природному заповід­нику  «Горгани»

 

Друк

Запобігти, врятувати, допомогти. Матеріали XVI науково-технічної конференції курсантів та студентів. – Харків: НУЦЗ України, 2012. – С. 512-513.

2

Л.О. Нагірняк

3.

Маловідомі бутильо­вані  мінеральні та столові води  Івано-Франківської області  України

Друк

Третя науково-практична конференція з між народ­ною участю «Вода в харчовій промисловості»: Збірник матеріалів Тре­тьої науково-практичної конференції. – Одеса: ОНАХТ, 2012. – С. 158.

1

Л. О. Нагірняк, А. С. Войціхов­ська

4.

Контроль геологичес­кой среды территорий нефтегазопромыслов с целью предупреждения чрезвычайных ситуа­ций

Друк

Мат. междунар. научн.- практ. конф. Чрезвычай­ные ситуации: теория, практика, инновации” (24-25 мая 2012 г). Гомель: УО «Гомельский инженерный институт Министерства по чрезвы­чайным ситуациям Республики Беларусь». – C.65-66.

2

Я.Г  Лазарук, О.А Карабын

 

5.

Типизация и меры предотвращения катастрофических экзогенных процессов на территории Львовской области Украины

Друк

Мат. международной научно- практической конференцииЧрезвычай­ные ситуации: теория, практика, инновации” (24-25 мая 2012 г). Гомель: УО «Гомельский инженерный институт Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»

 C. 66-67.

2

О. А Карабын,

А. С. Войцихов­ская

6.

Механізми управління екологічною безпекою

Тези допо­віді

Матеріали VIII міжнар. конференції “Науковий простір Європи – 2012”, Перемишль: Наука і сту­дія, 2012. – № 27. – С. 57-58.

2

К. О. Годова­нюк,

О.О. Карабин

7

Оптимальні методи рекультивації пору­шених земель в районі Львівського полігону твердих побутових відходів

Тези допо­віді

Збірник матеріалів 2 міжнар. конгресу Захист навколишнього середови­ща. Енергоощадність. Збалансоване природо­користування” (19-22 вересня 2012 р.). – ЛьвівЗУКЦ, 2012. – С. 107

1

А.С. Войціховська, В.Д. Погребенник

8

Досвід співпраці у сфері знешкодження заборонених і неприда­тних для використання пестицидів

Тези допо­віді

Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференціїЕкологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства (29-30 листопада 2012 р.) – Львів : ЛДУ БЖД, 2012.  C. 355-359.

5

З. Стрихаж, А. Войціхов­ська 

9

Cульфідні води захід­них областей України

Тези допо­віді

Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференціїЕкологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства (29-30 листопада 2012 р.) – Львів : ЛДУ БЖД, 2012.  C. 146-148.

3

Ю.М. Рак, А.С. Войціхов­ська 

10

Сезонна мінливість вміс­ту головних іонів у водах р. Західний Буг

Тези допо­віді

Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференціїЕкологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства (29-30 листопада 2012 р.) – Львів : ЛДУ БЖД, 2012.  C. 118-120.

3

С. Пиріжок

11

Особливості впливу Львівського сміттєва­лища на компоненти довкілля

 

Тези допо­віді

Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференціїЕкологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства(29-30 листопада 2012 р.). – Львів : ЛДУ БЖД, 2012.  C. 96-97.

2

А.С. Войціхов­ська, О.А. Бо­буш, А.М. Шиба­нова,

Навчально-методичні праці

12

Програма стажування  слухачів факультету заочного та дистан­ційного навчання 6-го курсу ЛДУ БЖД спеціальності 8.04010601 «Екологія, охорона навколишнього сере­довища» освітньо-квалі­фікаційного рівня магістр у відділі організації заходів цивільного захис­ту управління цивільного захисту Головних терито­ріальних управлінь (терито­ріальних управлінь) МНС України на посаді провідного фахівця відділу органі­зації заходів цивільного захисту. 

Про­грама стажування

ЛДУ БЖД, 2012. – 17 с.

17

Мовчан І.О.,

Юрим М.Ф.

13

Програма стажування слухачів факультету заочного та дистан­ційного навчання 6-го курсу ЛДУ БЖД спеціальності 7.04010601 «Екологія, охорона навко­лишнього середо­вища» освітньо-кваліфі­каційного рівня спеціа­ліст у відділі організації заходів цивільного захис­ту управління цивільного захисту Головних тери­торіальних управлінь (тери­торіальних управлінь) МНС України на посаді фахівця відділу організації заходів цивіль­ного захисту.

Про­грама стажування

ЛДУ БЖД, 2012. – 17 с.

 

17

Мовчан І.О.,

Юрим М.Ф.

14

Програма стажування слу­хачів факультету заочного та дистан­ційного навчання 6-го курсу ЛДУ БЖД спеці­аль­ності 7.04010601 «Екологія, охорона нав­ко­лишнього середо­вища» освітньо-кваліфіка­ційного рівня спеціаліст у відділі державного наг­ляду з питань техногенної безпеки управління держав­ного нагляду з питань техногенної безпе­ки Головних управ­лінь Держтехноген­безпеки України на посаді державного інспек­тора з техноген­ного та екологічного нагляду (інспектора держтехногенбезпеки).

Про­грама стажування

ЛДУ БЖД, 2012. – 19 с.

 

19

Мовчан І.О.,

Юрим М.Ф.