п/п

Назва

Інформація

про публікацію

 

обсяг

Співавтори

 1

ProjectOriented Manage-ment of Industrial Producti-on of Fire and Rescue Equi-pment by Means of Geome-tric Modeling (Проектно - орієнтоване управління промисловим виробниц-твом пожежно – рятуваль-ної техніки  із залученням засобів геометричного моделювання)

The 7h  IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing System: Technology and Applications.-12 – 14 September  2013, Berlin, Germany.  

4

Rak Yu.

Rak Т.

2

Інформаційні технології у процесі графічної підготовки фахівців технічних спеціальностей

Вісник ЛДУБЖД.-Л.: ЛДУБЖД,2012.-№6.Ч.2.-С.66-71.

6

Лясковська  С.Є.

 3

Візуальне програмування задач механіки  із залученням геометричних засобів CAD - систем

Прикл. геом. та інж. графіка.–М.: ТДАТУ, 2012. – Вип. 4. Т. 55. – С.68 – 75 (фахове).

8

Гумен О.М. Лясковська  С.Є.

4

Про відображення  комплексного простору щодо розв’язування  задач механіки

Прикл. геом. та інж. графіка.–М.: ТДАТУ, 2013. – Вип. 4. Т. 56. – С.56 – 61 (фахове, за м-лами Міжн. конф. з пр. геом.).

6

Гумен О.М. Лясковська  С.Є.

5

Засоби  CAD - систем для безпечної передачі графічної інформації

Проблеми та перспекти-ви  розвитку забезпечен-ня безпеки життєдіяль-ності.Зб.м-лів Міжн. на-ук.– практ. конф. кур-сантівістудентів.- Л.:ЛД-УБЖД,2013.-С.262– 263.

2

Луцук С. М.

6

Графічні інформаційні технології у підготовці фахівців технологічних спеціальностей

Теорія та методика навчання фундамент-тальних дисциплін у вищій школі.Зб.м-лів XI Міжн. наук.– практ. конф- Кривий ріг :ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2013.

4

Гумен О.М.

Лясковська С.Є.

 

 

 

7

Управління проектом розвитку транспортної мережі міста при трансформації виробничих зон

Вісник ЛДУБЖД.-Л.: ЛДУБЖД,2013.-№7.-С.114-118.

5

Оленюк Ю.Р.

Вікович І.А. Оленюк І.Ю.

8

Узгодження параметрів  роботи двигуна і насоса пожежного автомобіля

Пожежна безпека. -  Л.: ЛДУБЖД, 2013. - №22.-С.200-208.

8

Підгородецький Я.І.

Сичевський М.І.

9

Визначення передатного відношення в системі відбору потужності насоса подачі вогнегасних речовин пожежного автомобіля

Об’єднання теорії та практики - запорука підвищення боєздат-ності оперативно-рятувальних підрозділів. Зб. м-лів Всеукр. наук.-практ. конф.-Х.:НУЦЗ, 2013.-С.166-168.

3

Підгородецький Я.І.

10

Об’єктно–орієнтоване управління проектами  маршрут-них перевезень  засобами GPS-моніторингу

Вісник ЛДУБЖД.-Л.: ЛДУБЖД,2013.-№8.-С.101-107.

7

Хмель П.

Підгородецький Я.І.

Оленюк Ю. Р.

11

Модельні засоби в проектно-орієнтованому управлінні транскордонними оперативно–рятувальними загонами

 

Теорія і практика гасі-ння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій. М-ли V Міжн. наук.-пр-акт. конф. «Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій»-Черкаси:АПБ, 2013.- С.77-78.

2

Хмель П.

 

12

Маскування графічних робіт для пересилання  мережею  Інтернет

Вісник ЛДУБЖД.-Л.: ЛДУБЖД,2013.-№8.-С.31-36.

6

Луцук С. М.