Додаток 19

До наказу МНС України

_________  ___________

 

СПИСОК

наукових праць

кандидата психологічних наук

Слободяника Володимира Івановича

опублікованих у 2013 році

 

№ п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1.                    

Теоретический анализ проблемы исполбзования интерактивных технологий в учебном процесе

друк

Чрезвычайная ситуація: теорія и практика: материалы Междунар. Науч,-практ. Конф. Курсантов, студентов и слушателей, Гомель, 16 мая 2013/М-во по чрезвычайн. Ситуаціям Респ. Беларусь, Гомель,инженерн. Ин-т МЧС Респ. Белорусь; редкол.:И.И. Суторьма (научн. Ред.)

440-442

Лавривськая О.З.

2.                    

Вивчення спрямованості в структурі характеру курсантів вищих навчальних закладів ДС України нс

друк

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції курсантів та студентів «Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту», Харків-2013

462-463

Ткаченко К.С.

3.                    

Теоретичні аспекти лідерства як феномену обдарованості у курсантів і студентів ВНЗ

друк

Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності. Зб. Наук. Праць між нар.наук.-практ. Конф. Курс і студ.-Л.:ЛДУ БЖД, 2013

227-228

Ляхович Н.М,

4.                    

Теоретичні підходи до вивчення психологічних умов формування здорового способу життя

друк

Актуальні проблеми технічних та соціально-гуманітарних наук у забезпеченні діяльності служби цивільного захисту:Матеріали Міжнародної науково-практичн конференції. Частина ІІ(секції 4,5,6),4-5 квітня 2013 року, м. Черкаси,-Черкаси АПБ ім.. Героїв Чорнобиля, 2013

95-97

 

5.                    

Формування поняття особистості в психології та правовій науці

друк

Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення та території:Збірник тез Міжвузівської науково-практичної конференції- Л.: ЛДУ БЖД, 2013.- 258с.

119-120

Ткаченко К.С.

6.                    

Психолого-педагогічні аспекти навчальної активності студентів по питанню індивідуального навчання

друк

Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Хмельницький, 25-26 квітня 2013 р.) / [ред.. колегія: д психол. н., проф. Є.М. Потапчук (гол. ред.)]М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Хмельницький нац.. ун-т, Каф. Практ психол та педагог.- Хмельницький: ХНУ, 2013-246 с.

66-67

Баклицький І.О.

Сірко Р.І,

7.                    

Аналіз психологічних особливостей кризи підліткового віку

друк

Створення безпечного життєвого середовища як умова формування позитивного життєвого шляху особистості дитини: Збірник тез науково-прктичної конференції (Львів, 24 травня 2013 р.), Л.:-2013-66 с.

56-58

Сірко Р.І,

8.                    

Анализ иследования проблемы использования интерактивных технологий в учебном процесе

друк

Школа молодых ученых и специалистов МЧС России-2013. Актуальные

проблемы обеспечения комплексной безопасности и пути их решения: сб. ст.

по материалам конф., 3-7 июня 2013 г. / ФГБОУ ВПО Воронежский институт

ГПС МЧС России. — Воронеж, 2013. — 270 с.

173-174

Лавривськая О.З.

9.                    

Теоретичні проблеми адаптації курсантів ВНЗ до умов навчальної діяльності

друк

ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет конференція «Гуманітарний всесвіт: люди, ідеї, події»

4

 

10.                

Психологічні аспекти прояву агресивності у поведінці курсантів вищих навчальних закладів ДСНСУ

Подано в друк

ПРОБЛЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ // Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної АПН України / За ред. С.Д. Максименка. Т. XV , част.  3.  –  К.,  «ГНОЗІС»  ,   2013 .  – 346  с.

Фахове видання.

 

 

11.                

Психологічний аналіз тривожності курсантів вищих навчальних закладів ДСНС України

Друк

Проблеми психології діяльності в особливих умовах: матеріали V Міжвузівської науково-практичної конференції (23 квітня 2013р, м.Черкаси) – Черкаси: Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля МНС України, 2013. – 158с. – С. 138-140.

3

Сірко Р.І.

Сірко Ю.А.

12.                

Дослідження проявів дезадаптації курсантів вищих навчальних закладів ДСНС України

Друк

Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць інституту психології імені Г.С.Костюка. – К., 2013-Том.-11.-Психологія особистості. Психологічна допомога допомога особистості.-Вип.7-Частина 1.- Ніжин.:ПП Лисенко М.М.,2013 р.-630с.

Фахове видання.

44-48

Баклицький І.О.

 

13.                

Психотренінгова програма соціально-психологічної адаптації курсантів та студентів першого курсу ВНЗ ДСНС України  

Друк

Матеріали 15-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції рятувальників. Київ: ІДУЦЗ, 2013. – 443с. – С.263-265.

3

Сірко Р.І.

14.                

Психологические аспекты мотивации в подростковом возрасте

Друк

Инновационные технологии защиты от чрезвычайных ситуаций: сборник тезисов докладов Международной научно-практической конференции. – Минск: КИИ, 2013. – 277с. – С.81-85

4

Сирко Р.И

15.                

Теоретичні аспекти поняття здібностей особистості

Друк

Збірник статей VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Особистість в екстремальних умовах»: - Ч.1 . – Львів: ЛДУ БЖД, 2013 – 336с. – С.176-179

 

 

16.                

Внутрішні чинники, що зумовлюють тривожність курсантів вищих навчальних закладів ДСНСУ

Друк

Культура, як феномен людського духу (багатогранність і наукове осмислення), ІІ Міжнародна курсантсько-студентська наукова конференція (ХІ;2013;Львів) Збірник тез доповідей ІІ Міжнародна курсантсько-студентська наукова конференція «Культура, як феномен людського духу (багатогранність і наукове осмислення)» - Львів: ЛДУ БЖД, 2013-356 с.

222-224

Сірко Ю.А.

17.                

Проблеми стресових ситуацій індивіда в молодому шлюбі, психологія зради та розлучення

Друк

Культура, як феномен людського духу (багатогранність і наукове осмислення), ІІ Міжнародна курсантсько-студентська наукова конференція (ХІ;2013;Львів) Збірник тез доповідей ІІ Міжнародна курсантсько-студентська наукова конференція «Культура, як феномен людського духу (багатогранність і наукове осмислення)» - Львів: ЛДУ БЖД, 2013-356 с.

288-291

Куровський О.

18.                

Стрес як  фактор формування поведінки людини

Друк

Культура, як феномен людського духу (багатогранність і наукове осмислення), ІІ Міжнародна курсантсько-студентська наукова конференція (ХІ;2013;Львів) Збірник тез доповідей ІІ Міжнародна курсантсько-студентська наукова конференція «Культура, як феномен людського духу (багатогранність і наукове осмислення)» - Львів: ЛДУ БЖД, 2013-356 с.

291- 293

Максютинський О.

19.                

Аналіз факторів психологічної стійкості, які забезпечують професійну діяльність майбутніх психологів у нормальних і екстремальних умовах

Подано до друку

Збірник тез VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України»-Хмельницький-НАДПСУ ім..Б. Хмельницького. 2013

4

Баклицький І.О.

20.                

Питання адаптації курсантів і студентів першого курсу навчання до умов навчально-трудової діяльності

 

Психолого-педагогічні умови розвитку освітнього простору держави: тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародної науково-практичної конференції 22 листопада 2013 р. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – 716 с. – С.504- 508

510-512

Баклицький І.О.

21.                

Теоретичний аналіз соціально-психологічних підходів процесу формування особистості курсанта

Друк

Проблеми екстремальної та кризової психології. Збірник наукових праць. Вип..14. Частина ІІ. – Х.:НУЗЦУ, 2013. – 432с. – С.337-345.

Фахове видання

200-205

 

 

Доцент кафедри ППта П,

кандидат психологічних наук                                                                            В.І. Слободяник