Форма додатку 11

 

Список

наукових праць

Дубинецька Павліна Петрівна

за 2014 р.

 

з/п

Назва

Характер

роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

1. Статті у фахових виданнях

1.1

Теоретичне конструювання механізму податкового регулювання економіки

Друк.

Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка"Інтернет-конференція

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

м.Дніпропетровськ-2014.

7

 

1.2

Налоговое регулирование в Украине: проблемы и перспективы

Друк.

Sustainable economic development of regions

Австрія 2014, с. 66-80.

14

 

1.3

Оцінювання результативності реформування податкової системи України

 

Друк.

Збірник наукових праць «Економічний простір»

(INDEX COPERNICUS)

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

м.Дніпропетровськ 2014, с.114-125

11

 

1.4

Орієнтири податкового регулювання в умовах соціально-економічної кризи в Україні

Друк.

Збірник наукових праць «Економічний аналіз»

(WorldCat, Google Scholar, Windows, Live Academic, ResearchBible, Open Academic Journals Index, CiteFactor)

Тернопільський національний економічний університет

м.Тернопіль 2014, с.188-195

7

 

1.5

Аналіз регулюючого впливуподатку на прибуток підприємств на економіку

Друк.

Вісник Львівського університету

Львівський національний університет ім.І.Франка

м.Львів, 2014.

16

 

1.6

Реформування податку на доходи фізичних осіб:аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду

Друк.

Збірник наукових праць «Формування ринкової економіки України» Випуск 31. Частина 1.

Львівський національний університет ім.І.Франка

м.Львів, 2014, с.237-245

8

 

2. Тези науково-практичних конференцій

2.1

Елементи середовища податкового регулювання економіки

Друк.

Міжнародна науково-практична конференція «Економіка – погляд у майбутнє. Тенденції інноваційного розвитку економіки»

Наукова економічна організація «Перспектива»

м.Дніпропетровськ, 25-26 квітня 2014 року, с.109-112

3

 

2.2

Податкові ризики в системі державного управління

Друк.

Міжнародна науково-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих учених «Аспекти розвитку фінансово-економічної системи в умовах глобалізаційних процесів»

Аналітичний центр «Нова Економіка» м.Київ, 18-19 квітня 2014 року, с.81-84

3

 

2.3

Позитивні та негативні результати впливу податкової конкуренції на соціально-економічні процеси в Україні

Друк.

IV міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасної економіки»

Східноукраїнський інститут економіки та управління

м.Донецьк, 11-12 квітня 2014 року, – с.12-14

2

 

2.4

Особливості оподаткування доходів фізичних осіб в Україні

Друк.

IV міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції в економіці та управлінні: новий погляд»

Східноукраїнський інститут економіки та управління

м.Донецьк, 14-15 березня 2014 року, - с.12-14.

 

2

 

2.5

Теорії державного управління податковою системою у розрізі соціально-економічного розвитку України

Друк.

Міжнародна науково-практична конференція «Фінансові аспекти розвитку економіки:теорія, методологія, практика»

Громадська організація «Львівська економічна фундація»

м.Львів, 28-29 березня 2014 року, - с.88-91

3

 

2.6

Аналіз методів податкового навантаження підприємств

Друк.

Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи економічного зростання та інноваційного розвитку країн»

Громадська організація «Центр економічних досліджень та розвитку»

м.Одеса, 18-19 квітня 2014 року, – с.57-59

2

 

2.7

Аналіз методів податкового планування на підприємстві

Друк.

Міжнародна науково-практична конференція «Економічні та соціальні інновації як фактор розвитку економіки»

Громадська організація «Київський економічний науковий центр»

м.Київ, 4-5 квітня 2014 року, с.19-20.

1

 

2.8

Підвищення ефективності проведення податкового контролю в Україні

Друк.

Міжнародна науково-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих учених «Стратегія реформування фінансової системи України»

Аналітичний центр «Нова Економіка» м.Київ, 21-22 березня 2014 року, с.79-82.

3

 

2.9

Ефективність екологічного оподаткування – запорука підвищення рівня екологічної безпеки держави (досвід країн Європи)

Друк.

I всеукраїнська заочна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Ефективність підприємницької діяльності:маркетинговий аспект»

Київський національний лінгвістичний університет, економічний факультет, кафедра маркетингу

м.Київ, 27 березня 2014 року, с. 65-68

3

 

2.10

Історичний аспект розвитку податково-економічної системи України

Друк.

VIII Міжнародна науково-практична конференція «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин»

Уманський національний університет садівництва

м.Умань, 24-25 квітня 2014 року, с.62-64

2

 

2.11

Обгрунтування податково-фінансових умов для розвитку вітчизняних підприємств

Друк.

X Міжвузівська науково-практична конференція «Сучасні інформаційно-правові та соціально-економічні тенденції впливу на розвиток бізнесу»

ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет ім.Академіка Юрія Бугая»;

Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права;

Чернігівський національний технологічний університет;

Чернігівська філія Європейського університету

м.Чернігів, 24 квітня 2014 року, с.17-19

2

 

2.12.

Економічні засоби формування податкової політики, спрямованої на природно-екологічну безпеку суспільства

Друк.

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених: ад΄юнктів, аспірантів, курсантів і студентів

Львівський державний університет безпеки і життєдіяльності

м.Львів, 10 квітня 2014 року, с.181-183

2

 

2.13.

Розумне управління податковою системою – ключ до ефективної економічної моделі держави (на прикладі Швеції

Друк.

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених: ад΄юнктів, аспірантів, курсантів і студентів

Економічний факультет  ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

м.Івано-Франківськ, 15-16 квітня 2014 року, с.37-38

1

 

2.14.

Принципы налоговой политики в системе налогообложения труда

Друк.

VIII международная научно-практическая конференция молодых ученых курсантов (студентов), слушателей магистратуры и адьюнктов (аспирантов) «Обеспечение безопасности жизнедеятельности: проблемы и перспективы»

Государственное учреждение образования «Командно-инженерный институт», с.140-142

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Берарусь, 3-4 апреля, 2014 года

2

Ковалышин Ю.Б.

2.15.

Международное сотрудничество в области безопасности жизнедеятельности

Друк.

Международная научно-практическая конференция «Чрезвычайные ситуации: теория, практика, инновации»

Государственное учреждение образования «Гомельский инженерный институт» МЧС Республики Берарусь, 22-23 мая, 2014 года, с. 317-318

1

 

 

 

3. Курсантсько-студентські доповіді

3.1

Управління системою охорони праці на підприємствах

Друк.

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених: ад΄юнктів, аспірантів, курсантів і студентів

Львівський державний університет безпеки і життєдіяльності

м.Львів, 10 квітня 2014 року, с.5-7

2

Богун Ю.О.

3.2

Аналіз проблем екологічної безпеки України

Друк.

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених: ад΄юнктів, аспірантів, курсантів і студентів

Львівський державний університет безпеки і життєдіяльності

м.Львів, 10 квітня 2014 року, с.7-9

2

Бурда В.Б.

3.3

Проблеми забезпечення інформаційної безпеки України

Друк.

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених: ад΄юнктів, аспірантів, курсантів і студентів

Львівський державний університет безпеки і життєдіяльності

м.Львів, 10 квітня 2014 року, с.21-23

2

Друпова К.В.

3.4

Екологічні аспекти безпеки життєдіяльності

Друк.

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених: ад΄юнктів, аспірантів, курсантів і студентів

Львівський державний університет безпеки і життєдіяльності

м.Львів, 10 квітня 2014 року, с.49-50

1

Люшняк С.Р.

3.5

Правові основи безпеки життєдіяльності

Друк.

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених: ад΄юнктів, аспірантів, курсантів і студентів

Львівський державний університет безпеки і життєдіяльності

м.Львів, 10 квітня 2014 року, с.111-113

2

Ковалишин Ю.

3.6

Нормативно-правове регулювання ЄДСЗЦ

Друк.

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених: ад΄юнктів, аспірантів, курсантів і студентів

Львівський державний університет безпеки і життєдіяльності

м.Львів, 10 квітня 2014 року, с.159-161

2

Шпитак І.В.

3.7

Матеріально-технічне забезпечення служби цивільного захисту

Друк.

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених: ад΄юнктів, аспірантів, курсантів і студентів

Львівський державний університет безпеки і життєдіяльності

м.Львів, 10 квітня 2014 року, с.170-172

2

Васильців Г.В.

3.8

Інформаційна безпека у системі безпеки життєдіяльності

Друк.

Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, курсантів та студентів Львівський державний університет безпеки і життєдіяльності

м.Львів, 2014 рік, с.193-194

1

Шпитак І.

3.9

Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

Друк.

Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, курсантів та студентів

Львівський державний університет безпеки і життєдіяльності

м.Львів, 2014 рік, с.386-387

1

Богун Ю.