Форма додатку 11
 
 
Список
наукових та навчально-методичних праць

Придатка Олександра Володимировича

за 2014 р.

 

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

І. Наукові роботи

1.

Модель управління якістю проектів підготовки рятувальників в освітньому середовищі з особливими умовами навчання. Фахове видання.

стаття

Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. праць. Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2013. № 4 (48). С. 120-129.

10

 

2. 

Ефективно-вартісний аналіз ризиків запровадження інноваційних технологій управління якістю освітніх проектів. Фахове видання.

стаття

"Science and education a new dimension: Natural and technical sciences" International periodical scientific magazine. Budapest, 2013. №15. р. 130-133.

4

 

3.

Управління ресурсами для підвищення якості підготовки сучасних рятувальників в освітніх проектах Фахове видання.

стаття

Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. праць. Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2014. № 1 (49). С. 46-55.

10

 

4.

Стенд для випробування пожежних відцентрових насосів.

Пат. на корисну модель

89003 Україна, МПК (2014.01), G01L 25/00/ u 2013 12280; заявл. 21.10.2013; опубл. 10.04.2014, Бюл. №7. 2 с.

2

Гащук П.М., Ренкас А.Г., Сичевський М.І.

5.

Проектно-орієнтований розвиток освітнього середовища системи цивільного захисту

Тези доповіді.

ІІІ міжнародна науково-практична конференція Стан та перспективи розвитку соціально-економічних систем в епоху економіки знань. Луганськ: СНУ ім.В.Даля, 24-26 квітня 2014. С.119-122.

4

Ренкас А.Г.

6.

Управління якістю освітніх проектів системи цивільного захисту в умовах турбулентного економічного середовища

Тези доповіді.

ХІ міжнародна конференція Управління проектами у розвитку суспільства. К.: КНУБА, 23-24 травня 2014. С.166-167.

2

Ренкас А.Г.

7.

Метод формування та реалізації програми освітніх проектів підготовки рятувальників із можливістю мінімізації ресурсів

Тези доповіді.

Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції Управління проектами: стан та перспективи. Миколаїв: НУК ім. адмірала Макарова, 16-19 вересня 2014. С.224-226.

3

Ренкас А.Г.

8.

Деякі аспекти щодо уточнення означень продукту освітнього проекту та його якості

Тези доповіді.

Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції "Управління проектами: інновації, нелінійність, синергетика" Т.2. Одеса: Одеська державна академія будівництва та архітектури, 12-13 грудня 2014. С. 160-162.

3

 

ІI. Основні навчально-методичні роботи

 

1.

Насосні установки пожежних автомобілів.

Навчальний посібник

Рекомендовано МОН (№ 1/11-5824 від 18.04.2014)

223

Ренкас А.Г.,

Сичевський М.І., Придатко В.В.

2.

Інженерна та спеціальна техніка для ліквідації надзвичайних ситуацій. Частина 1.

Навчальний посібник

Рекомендовано МОН (№ 1/11-5574 від 15.04.2014

Сичевський М.І., Ренкас А.Г.