Костишин Емілія

Освіта: вища

Тернопільський державний педагогічний інститут, спеціальність “історія”

 

Науковий ступінь:

кандидат історичних наук із спеціальності “військова історія”

 

Вчене звання:

доцент кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін

Досвід роботи

01.09.2017 – 01.09. 2018            викладач Екологічного коледжу ЛНАУ

01.09.2016 – 30.06. 2017            викладач ВСП  Львівський коледж “Інфокомунікації”

                                                     НУ “Львівська політехніка”

01.09.2015 – 25.08.2016

доцент кафедри історії та  теорії соціології Львівського національного університету  імені І. Франка, історичний факультет

01.09.2012 – 01.09.2015

доцент кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін Львівської державної фінансової академії, заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи

01.09.2007 – 1.09.2012

старший викладач  кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін Львівської державної фінансової академії, заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи

01.09.2005 – 31.08.2007

вчитель СЗШ №91 м. Львова, за сумісництвом – викладач Львівського університету бізнесу та права

01.09. 1998 – 31.08. 1999

вчитель СЗШ с. Задвір’я Буського району Львівської області


Детально

 • Країна
  Україна
 • Місто
  Львів
 • Інтереси
 • Дата народження
  22 January 1975
 • Науковий доробок

  Підручники, навчальні посібники:

  1.      Костишин Е.І. Філософія : підручник / Е.І. Костишин. – Львів : “Простір-М”, 2015. – 233 с.

   

  СТАТТІ:

  1.      Костишин Е.І. Українська державність – це виняток чи закономірність? / Е.І. Костишин // Молодь і ринок. – 2005. ‒ № 5 (15). – С. 132‒134. (Фах. вид.)

  2.      Костишин Е.І. Симон Петлюра – найвизначніший діяч доби національної боротьби українського народу / Е.І. Костишин // Молодь і ринок. – 2007. – № 2 (17) – С. 92–101. (Фах. вид.)

  3.      Костишин Е.І. Соціалізація молоді – актуальна проблема сучасного навчально-виховного процессу / Е.І. Костишин // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2007. – Вип. 46. – С. 386‒390. (Фах. вид.)

  4.      Костишин Е.І. Обґрунтування структурних компонентів економічної культури старшокласників / Е.І. Костишин // Науковий вісник Львівського національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць. – Львів : НЛТУУ, 2007. – Вип. 17.8. – С. 317–325. (Фах. вид.)

  5.      Костишин Е.І. Дидактичні підходи до формування економічної культури старшокласників у навчально-виховному процесі / Е.І. Костишин // Молодь і ринок. – 2007. – № 4  (39). – С. 100–108. (Фах. вид.)

  6.      Костишин Е.І. Економічний аспект впливу глобалізації на розвиток освіти / Е.І. Костишин // Рідна школа. – Київ, 2008. – № 7. – С. 36–38.

  7.      Костишин Е.І. Формування системи економічних понять у старшокласників / Е.І. Костишин // Наукові записки Тернопільського національного  педагогічного університету. Серія : Педагогіка. – Тернопіль, 2008. – № 2. – С. 89–94. (Фах. вид.)

  8.      Костишин Е.І. Психолого-педагогічні умови засвоєння економічних понять як складових економічної культури в навчальному процесі / Е.І. Костишин // Педагогіка і психологія професійної освіти. – Львів, 2008. – № 4. – С. 102–111. (Фах. вид.)

  9.      Костишин Е.І. Використання автоматизованого тестового контролю знань для організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів / Е.І. Костишин // Вісник Львівської державної фінансової академії. Гуманітарні науки. – Львів : ЛДФА, 2010. – № 10. – С. 29–34.

  10.  Костишин Е.І. Впровадження мультимедійних технологій у процес контролю знань студентів у вивченні “Філософії” / Е.І. Костишин // Вісник Львівської державної фінансової академії. Гуманітарні науки. – Львів : ЛДФА, 2011. – № 11. – С. 19–23.

  11.  Костишин Е.І. Політична та військова зумовленість польсько-українського союзу Пілсудський – Петлюра 1920 року / Е.І. Костишин // Військово-науковий вісник Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2009. – Вип. 14. – С. 38–48. (Фах. вид.)

  12.  Костишин Е.І. Єврейське питання у часи Директорії Української народної республіки / Е.І. Костишин // Всеукраїнський науковий журнал “Мандрівець”. – 2010. – № 4. – С. 33–37. (Фах. вид.)

  13.  Костишин Е.І. Військово-політична діяльність Симона Петлюри у період Центральної Ради / Е.І. Костишин // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – Вип. XXIX. – С. 48–53. (Фах. вид.)

  14.  Костишин Е.І. Симон Петлюра та політичний курс Директорії УНР (кінець 1918 – сер. 1919 рр.): зовнішньополітичний аспект / Е.І. Костишин // Історичні студії Волинського національного університету ім. Л. Українки. – Луцьк, 2010. – Вип. ІІІ. – С. 58–64. (Фах. вид.)

  15.  Костишин Е.І. Погляди В.К. Липинського на Гетьманщину Павла Скоропадського як різновид монархічної держави / Е.І. Костишин // Науковий журнал “Парадигма пізнання: гуманітарні питання”. – 2014. – № 1 (1). – С. 15–27.(Журнал включено до наукометричної бази даних «РІНЦ SCIENCE INDEX»)

  16.  Костишин Е.І. Духовна криза суспільства як проблема освітнього простору / Е.І Костишин // Молодь і ринок. – 2014. – № 10 (117). – С. 40–45. (Фах. вид.)

  17.  Костишин Е.І. Соціально-економічне становище Чернівецької області напередодні політичної реформи у СРСР 1988 року / Е.І. Костишин // Питання історії України : зб. наук. праць Чернівецького нац. ун-ту імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2014. – Т. 17. – С. 156–161.(Фах. вид.)

  18.  Костишин Е.І. Розробка C. Петлюрою основ національної військової доктрини / Е.І. Костишин // Воєнно-історичний вісник. – 2014. – № 2 (12). – С. 71–77. (Фах. вид.)

  19.  Кривачук Л.Ф., Костишин Е.І. Науковий дискурс стосовно феномену дитинства: виокремлення державно-управлінського дитино-центричного підходу / Л.Ф. Кривачук, Е.І. Костишин // Ефективність державного управління : збірник наукових праць. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2014. – Вип. 41. – С. 39–47. (Фах. вид.)

  20.  Кривачук Л.Ф., Костишин Е.І. Дитинство як об’єкт державної політики у сфері охорони дитинства в Україні: полеміка стосовно сутності поняття / Л.Ф. Кривачук, Е.І. Костишин // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. – Вип. 4 (60). – С. 12–16. (Фах. вид.)

  21.  Кривачук Л.Ф., Костишин Е.І. Державна політика у сфері охорони дитинства: причини дитячої бездоглядності та безпритульності / Л.Ф. Кривачук, Е.І. Костишин // Університетські наукові записки. –  2014. – № 4 (52). – С. 204–210. (Фах. вид.)

  22.  Костишин Е.І. Соціально-економічне становище УРСР напередодні перебудови / Е.І. Костишин // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 25. – Рівне : РДГУ, 2014. – С. 67–70. (Фах. вид.)

  23.  Костишин Е.І. Особливості реалізації інтерактивних технологій у вивченні студентами історії України / Е.І. Костишин // Збірник навчально-методичних доповідей. – Випуск 1. – Львів : “Простір-М”, 2015. ‒ 62 с. ‒ С. 11‒16.

  24.  Костишин Е.І., Пак Н.Т.  Фінансова система України часів козацької держави (1648-1657) / Е.І. Костишин, Н.Т. Пак //Економічний вісник університету :Збірник наукових праць учених та аспірантів. – Випуск 28/1. – Переяслав-Хмельницький : ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, 2016. – С.133–140.  (Журнал включено до наукометричної бази даних «РІНЦ SCIENCE INDEX», Index Copernicus (IC)

  25.  Kostyshyn E.I., Pak N.T. Formation bases of national economy during cossack state (1648 – 1657) // Australian Journal of Education and Science. – № 2 (16), (July-December). – Volume II. –  “Sydney University Press”, 2015.  – 609 p. – Р.  489–499.

  26.   Костишин Е.І., Пак Н.Т.  Основні ознаки національної економіки доби української козацької держави (1648 – 1657) / Е.І. Костишин, Н.Т. Пак // Науковий огляд. – Т. 9. –  № 30 (2016) – С. 23-42.

  27.  Костишин Е.І. Політична співпраця та особисті взаємини Миколи Василька та Симона Петлюри / Е.І. Костишин // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя : ЗНУ, 2017. – Вип. ХХХХVIII.

  ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ НА КОНФЕРЕНЦІЯХ:

  1.      Костишин Е.І. Аналіз проблеми  формування економічної культури майбутніх фахівців у сучасному ВНЗ / Е.І. Костишин // Проблеми розвитку фінансової системи України в умовах євроінтеграції : тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції ЛДФА : 19-20 жовтня 2007 р. – Львів : ЛДФА, 2007. – С. 362‒365.

  2.      Костишин Е.І. Проблема відповідальності бізнесу: філософський аспект / Е.І. Костишин // Сильна економіка України: пріоритетні напрямки розвитку : збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 98–100.

  3.      Костишин Е.І. Державницький імператив В. Липинського / Е.І. Костишин // Економіко-правові виклики 2015 року : матеріали доповідей учасників ІV науково-практичної конференції (15 січня 2015 року). – Львів : НАНР, 2015. – Т. 2. – С.123–127.

  4.      Костишин Е.І.  Пакт Молотова – Ріббентропа як злочинна змова тоталітарних систем / Е.І. Костишин // Україна і світ : проблеми історії. Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції (27 листопада 2015 р.) – Маріуполь : МДУ, 2015. – С. 245– 250.

  5.      Костишин Е.І.  Лідери Української революції (1917–1920 рр.) в оцінках Євгена Чикаленка / Е.І. Костишин // Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції “Пріоритети сучасних суспільних наук в трансформаційних умовах” (27-29 листопада 2015 р.). – Львів : ГО “Львівська фундація суспільних наук”. – С. 69‒72.

   

  6.      Костишин Е.І.  Державницький імператив Симона Перлюри / Е.І. Костишин // Історія, яка нас об’єднує : збірник матеріалів всеукраїнської наукової студентської конференції (7 грудня 2017 р.) – Львів : ЛНАУ-ЕК ЛНАУ, 2017. – 226 с. – С. 27−31.

  7.      Костишин Е.І. Концепція сталого розвитку як альтернатива розвитку сучасної цивілізації / Е.І.  Костишин // Маркетинг та менеджмент у фокусі викликів нової економіки :  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (26−28 квітня 2018 р.) / за ред. проф. І.І. Черленяка – Ужгород : Видавництво УжНУ “Говерла”, 2018. – 472 с. – С. 201–204.

   

   

   


Деталі курсу

Різне

Діяльність входу

 • Перший вхід на сайт
  Sunday 16 September 2018 5:43 PM  (3 роки 244 днів)
 • Останній вхід на сайт
  Monday 9 May 2022 9:01 PM  (8 днів 7 години)