Лічильник відвідувань

СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць

Шерман Олени Михайлівни

за 2014 рік

 

 

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг (стор.)

Співавтори

1

2

3

4

5

6

1

Флешмоб як засіб патріотичного виховання

Тези

Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції з питань патріотичного виховання молоді «Патріотичне виховання

громадян в умовах інтеграційних процесів» (07-08 листопада 2013 року, м. Запоріжжя) / Упор. Д.В. Точиліна – Запоріжжя: Акцент

Інвест-трейд, 2014. – С.317-321.

4

-

2

Архаїчні уявлення про волосся та їх відлуння в сучасному соціумі

Тези

ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція

«Гуманітарний всесвіт: люди, ідеї, події». Матеріали : [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://ubgd.lviv.ua/moodle/mod/folder/view.php?id=8329

3

-

3

Йосип Броз Тіто

Гасло

Історія політичної думки: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації / За наук. ред. д-ра політ. н. Хоми Н. М. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2014. – С.634-635

1

-

4

Олімпія де Гуж

Гасло

Історія політичної думки: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації / За наук. ред. д-ра політ. н. Хоми Н. М. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2014. – С. 180-181

2

-

5

Андреа Дворкін

Гасло

Історія політичної думки: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації / За наук. ред. д-ра політ. н. Хоми Н. М. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2014. – С.198-199

2

-

6

Уільям Конноллі

Гасло

Історія політичної думки: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації / За наук. ред. д-ра політ. н. Хоми Н. М. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2014. – С.323-324

2

-

7

Політичний флешмоб

Гасло

Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації / За наук. ред. д-ра політ. н. Хоми Н. М. [В. М. Денисенко, О.  М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.]. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2014. – С.524

1

-

8

Політичний стереотип

Гасло

Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації / За наук. ред. д-ра політ. н. Хоми Н. М. [В. М. Денисенко, О.  М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.]. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2014. – С.521

2

-

9

Волосся як візуальний компонент іміджу політичного лідера: діахронія, синхронія, гендер

Стаття

Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. – 2014. – Вип.4. – С.61-71

Фахове видання

10

10

Bohater, wojownik i panna: użycie archetypów i mitów w stworzeniu imidżów ukraińskich polityków

Стаття

Historia i Polityka. Półrocznik poświęcony myśli politycznej i stosunkom międzynarodowym . 2014. - nr 11

Закордонне фахове видання

10

-

11

Проблемні аспекти соціальної роботи з жертвами гендерного насилля

Тези

Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції

«Соціальна політика: концепції, технології, перспективи», яка відбулася 17-18 квітня 2014 року

в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова

 [Електронний ресурс] // Режим доступу: (http://www.isru.npu.edu.ua/index.php/ua/naukovi-zbirnyky/685-iii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-sotsialna-polityka-kontseptsii-tekhnolohii-perspektyvy

5

-

12

Участь церкви як політичного інституту в політичній боротьбі доби Середньовіччя

Стаття

Актуальні проблеми політики. –– 2014. –  Вип.52. – С.392-401.

Фахове видання

9

-

13

Естетика зовнішнього вигляду в системі ціннісних орієнтацій особистості

Тези

Трансформація ціннісних орієнтацій професійного становлення світогляду працівників ОВС України в сучасному полікультурному суспільстві: Збірник матеріалів круглого столу 30 травня 2014 року. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2014. - С.286-288

3

-

14

Атентат у Сараєві: версії та гіпотези

Тези

 Перша світова війна у військово-історичному вимірі (до 100-річчя  події). Збірка матеріалів Міжнародного наукового форуму 26-28 червня 2014 року. – Львів: АСВ, 2014. – С. 77-80

4

-

15

Роль інституту релігії у формуванні політичного режиму Ісламського Емірату Афганістан (1996-2001)

Стаття

Митна справа. Науково-аналітичний журнал. – 2014. - №3. – Частина 2. – С. 368-372.

Фахове видання

5

-

16

Образ «чужого»: портрет мигрантов в СМИ и архетипы коллективного бессознательного

Доповідь

Дневник Алтайской школы политических исследований. 

30. Современная Россия и мир: альтернативы развития (Трансграничные мигранты и общество страны пребывания: взаимное восприятие и проблемы межкультурного взаимодействия):

сборник научных статей / под ред. Ю. Г. Чернышова. — Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2014. — C. 41-45

Закордонне наукове видання

6

-

17

Вага в системі фізичних параметрів іміджу політичного лідера

Стаття

Актуальні проблеми політики. –– 2014. –  Вип.53. – С.191-201.

Фахове видання

10

-

18

Здоров’я в системі фізичних параметрів іміджу політичного лідера

Стаття

Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 22. [Відп. ред. О.В.Бабкіна]. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2014. – Випуск 15. – С. 72-78.

Фахове видання

8

-

19

Вікові параметри іміджу політичного лідера: архетипічне підґрунтя та ейджистські стереотипи

Стаття

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2014. – № 3 (71). – С. 376–385.

Фахове видання

11

-

20

Священный брак и имидж политика

Стаття

Зборник радова Филозофског факултета Университета у Приштини. - ISSN 0354-3293. - Год. 44,

бр. 3 (2014), стр. 259-272.

Закордонне наукове видання

13

-